ساختارتشکیلاتی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

  ساختارتشکیلاتی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

اعضای هیأت علمی

پوهنحی دارای اعضای هیأت علمی مجرب و توانمند است. تمام اعضای هیأت صاحب مدرک ماستری شان را از کشورهایی مختلف اخذ نموده اند اعضای هیأت علمی پوهنحی در زمینه شیوه‏های تدریسی آشنایی و مهارت کامل دارند. شماری از آنها تجربه تدریس در کشور هایی که تحصیل کرده‏اند را نیز دارند

 1. گوهرشاد بیگم«شریفی» ماسترعلوم جنائی  ( ریس پوهنحی )
 2. صالح محمد «رسولی»  ( آمردیپارتمنت قضاو حارنوالی )
 3. احمد صمیم «بدخش» ماسترروابط بین الملل  ( امر دیپارتمنت اداری ودیپلماسی )
 4. محمد داود «خلیلی نژاد» ( مدیرتدریسی )

اعضای شورای علمی

 1. گوهرشاد بیگم«شریفی» رئیس پوهنحی بحیث رئیس شورای علمی
 2. احمد صمیم«بدخش» آمردیپارتمنت اداری ودیپلماسی بحیث عضو
 3. صالح محمد «رسولی»آمردیپارتمنت قضا وحارنوالی بحیث عضو
 4. پوهندوی عبدالمحمد«بدخش»ماستر تاریخ بحیث عضو
 5. پوهیالی محمدعمر«قاریزاده» بحیث عضو

اعضای کادرعلمی پوهنحی

 1. پوهاند سلطان شاه «سلطانی»
 2. پوهندوی عبدالمحمد«بدخش»
 3. پوهیالی محمد عمر«قاریزاده»
 4. استاد خاطره «اکبرزی» ماسترروابط بین الملل
 5. استاد وحیدالله«نظری» ماسترروابط بین الملل
 6. استاد بکتاش«هدایت»ماسترروابط بین الملل
 7. استاد مرمر«راغب» ماستر روابط بین الملل
 8. استاد سهیلا«امینی» لیسانس رشته اداری ودیپلماسی
 9. استاد فرهاد«خیرزاد» لیسانس رشته قضا وحارنوالی
 10. استاد علی شیر«روانیار» لیسانس رشته اداری ودیپلماسی
 11. استاد فرزانه«موج غفوری» لیسانس رشته قضاوحارنوالی
 12. استاد شریفه«کریمی» لیسانس رشته اداری ودیپلماسی
 13. استاد نجیب الله«عیسی زاده» لیسانس رشته اداری ودیپلماسی
 14. استاد مبین «امین» لیسانس رشته فقه وقانون
 15. استاد آزاده «شریفی» لیسانس رشته انگلیسی

ترکیب کمیته های پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی جهت پیشبرد هرچه بهترامورات وبلند بردن  کیفیت تدریس ودرکل معیاری ساختن فعالیت های اکادمیک خویش کمیته های ذیل را ایجاد نموده است, که تشکیلات آنها قرار ذیل اند

کمیته تحقیقات وبازنگری ازلکچرنوت های درسی

 1. پوهاند سلطان شاه«سلطانی» بحیث رئیس
 2. صالح محمد«رسولی» بحیث عضو
 3. احمد صمیم «بدخش» آمردیپارتمنت اداری ودیپلماسی بحیث عضو

کمیته فرعی تضمین کیفیت

 1. احمد صمیم«بدخش«آمردیپارتمنت اداری ودیپلماسی بحیث رئیس
 2. پوهیالی محمد عمر«قاریزاده» بحیث عضو
 3. استاد فرهاد«خیرزاد» بحیث عضو

کمیته فرهنگی

 1. استاد علی شیر«روانیار» بحیث رئیس
 2. استاد بکتاش «هدایت» بحیث عضو
 3. استاد شریفه «کریمی» بحیث عضو

کمیته نظم و دسپلین

 1. صالح محمد «رسولی»آمردیپارتمنت قضاوحارنوالی  بحیث رئیس
 2. احمد صمیم «بدخش» آمردیپارتمنت اداری ودیپلماسی بحیث عضو
 3. استاد فرهاد«خیرزاد» بحیث عضو

کمیته ورزشی

 1. استاد فرهاد «خیرزاد» بحیث رئیس
 2. استاد نجیب الله «عیسی زاده» بحیث عضو
 3. استاد شریفه«کریمی» بحیث عضو