مدیریت تضمین و کیفیت

                  

   

مدیریت تضمین کیفیت و اعتبار دهی موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

برنامه تضمین کیفیت  و اعتبار دهی،  یکی از اهداف مهم و اساسی مقام محترم وزات تحصیلات عالی کشور در نهاد های علمی و تحصیلی می باشد و در پی آن است که کیفیت تحصیلی و ارزه خدمات علمی را از هر نگاه، بلند ببرد

کمیته تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان دربهار سال 1395 در این موسسه ایجاد گردید که هدف ایجاد این کمیته  زمینه رشد کیفی وضعیت تحصیلی موسسه میباشد. این کمیته برنامه هایی را در  سال 1395 روی دست گرفته است که تاکنون چند مرحله از آن انجام یافته است،  بهبود وضعیت موجود به وضعیت بهتر نیازمند وقت کافی گذر زمان است که در این قسمت نیز کمیته تضمین کیفیت برنامه های دراز مدتی را نیز در پلان خود دارد

اهداف کمیته تضمین کیفیت

کمیته تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی ترکستان در پی برآورده شدن اهداف ذیل فعالیت می نماید

 1. بهبود وضعیت آموزشی و تحصیلی در موسسه از نظر کمیت وکیفیت.
 2. تطبیق 11 معیار جهت استدرد شدن فعالیت های موسسه.
 3. شناسایی خلاهای آموزشی و در نهایت اصلاح آنها.
 4. ترویج و انکشاف سیستم های جدید آموزشی در سطح موسسه با برگزاری کنفرانس های علمی
 5. بلند بردن سطح رضایت محصلان از کیفیت آموزشی.
 6. ارزیابی نحوه تدریس استادان و خدمات ارائه شده از طرف موسسه.
 7. ارزیابی فعالیت های علمی و آکادمیک و فعالیت سایر کمیته ها مربوط.

تشکیلات کمیته تضمین کیفیت

کمیته تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان متشکل از اعضای ذیل میباشد

 1. معاون علمی (رئیس)
 2. رئیس کمیته تضمین کیفیت (منشی)
 3. معاون امور محصلان (عضو)
 4. معاون اداری (عضو)
 5. ریس فاکولته طب معالجوی (عضو)
 6. رئیس فاکولته حقوق و علوم سیاسی (عضو)
 7. رئیس فاکولته اقتصاد و مدیریت (عضو)
 • کمیته تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان جلسات خود را به طور منظم دایر نموده و برای رسیدن به اهداف آن که تطبیق کامل 11 میعاری استدرد میباشد در کوشش است.
 • کمیته اصلی تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی ترکستان در تلاش است که به صورت قانونی و اصولی طرزالعمل ها و دستورات که از وزارت تحصیلات عالی به آدرس موسسات تحصیلات خصوصی می رسد را دقیقا پیاده نموده تا باشد که در راستای همان برنامه ها به موفقیت های عالی دست یابد.
 • کمیته‎ی فرعی تضمین کیفیت با تصویب کمیته‎ی موسساتی ایجاد و مسئول آن با حکم رییس مرکز تضمین کیفیت برای مدت ۳ سال منصوب می‎شود. انتصاب مجدد مسئول کمیته‎ی فرعی، بلامانع است. کمیته‎ی فرعی تضمین کیفیت متشکل از ۵ تا ۹ نفر است که از میان اعضای کادر علمی دانشگاه، با تأیید کمیته‎ی موسساتی و حکم رییس مرکز به‎مدت ۳ سال انتخاب می‎شوند

لایحه وظایف تضمین کیفیت

 1. برسی توانمندی های استادان در همکاری با معاونت علمی و دانشکده ها.
 2. اجرای برنامه های تضمین کیفیت، ‌تحلیل و گزارش آن در پایان هر سمستر در همکاری با مدیریت استادان و محصلان.
 3. نظارت و اطمینان از تطبیق کریکلوم درسی دانشکده ها.
 4. تطبیق طرزالعمل ارزیابی کیفیت درسی.
 5. گزارش گیری از فعالیتهای دانشکده ها و مدیریت های علمی مؤسسه (پلان استراتژیک، پلان کاری ماهانه و سمستروار، پلان بهبود تدریس، پلان عملیات انفرادی تدریس و کورس پالیسی استادان.
 6. برگزاری منظم جلسات کمیته تضمین کیفیت مؤسسه و پیگیری تصامیم اتخاذ شده در جلسات.
 7. شرکت منظم در جلسات ماهانه مرتبط به تضمین کیفیت و اعتبار دهی در وزارت تحصیلات عالی.
 8. حفظ، نگهداری و آرشیف اسناد مربوط به تضمین کیفیت.
 9. ارتباط با ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و انتقال تجارب آن به مؤسسه.
 10. آگاهی و پیروی از پالیسی ها و طرزالعمل های مؤسسه مخصوصأ طرزالعمل های مربوط به تضمین کیفیت.
 11. نظارت از سر فصل های درسی استادان و چگونگی تطبیق آن در همکاری با معاونت علمی و دانشکده ها.
 12. نظارت و تطبیق سایر برنامه های مربوط به تضمین کیفیت.
 13. ارائه گزارش به ریاست دانشگاه و معاونت علمی ـ تدریسی.
 14. ارائه گزارش سمستر وار به وزارت تحصیلات عالی .
 15. آمر تضمین کیفیت در رآس کمیته کیفیت قرار دارد.

 

(Vision)دیدگاه 

موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان درآینده به عنوان یک نهادمعتبرعلمی تحقیقی درعرصه خدمات آموزشی درسطح کشورخواهد بود

(Mission)ماموریت

موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان زمینه تحصیلات باکیفیت اکادمیک رابه شیوه های جدید تدریس وآموزش برای مهیا ساخته تاآنهابتواننددرعرصه خدمات معیاری درکشورایفای وظیفه نمایند

 

جریان بازدید هیت محترم ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت محترم تحصیلات عالی از موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان