معاونیت علمی

                  

   

معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

پوهنوال محمد الدین باجوری فرزند باجوری در سال 1330 در قریه فتح آباد ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار در یک خانواده متدین چشم به جهان هستی گشوده تعلیمات ابتدائی خود را در مکتب ابتدائی بالاباغ الی صنف ششم و دوره لیسه را الی صنف یازدهم در لیسه ملکیار هوتک و صنف دوازدهم را در لیسه فخرالله ولسوالی سرخ رود به اتمام رسانیده و دوره لسانس خود را در پوهنحی تعلیم تربیه پوهنتون بلخ به اتمام رسانیده است

محترم پوهنوال محمد الدین باجوری بعد از سپری نمودن دوره تحصیل و طی مراحل قانونی به صفت استاد فزیک در دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ به صفت استاد مقرر گردیده و تا سال 1376 ایفای وظیفه نموده اند

آثار

محترم پوهنوال محمد الدین باجوری در جریان اجرای وظیفه آثار زیادی را تحریر و ترجمه نموده که از آن جمله کتاب برق و مقناطیس از انگلیسی به فارسی ترجمه نموده و همچنان کتابی را طی عنوان (نور موجی) تألیف نموده که هر دو جلد آن در پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ تدریس میگردد

و بعد از سپری نمودن دوره خدمت خود در سن 65 سالگی در سال 1396 به تقاعد سوق داده شده و بعداً به صفت معاون علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تا حال ایفای وظیفه مینمایند

 لایحه وظایف معاونیت علمی 

 1. انجام وظایف ریس موسسه در زمان غیابت ریس
 2. گزارش از اجراات خویش به هیت امنا و ریس موسسه
 3. همکاری با ریس موسسسه در امور اکادمیک و محصلان
 4. دادن مشوره های علمی به ریس موسسه
 5. رهبری امور اکادمیکی و امور محصلان
 6. رهبری امور تحقیقات در موسسه
 7. نظارت از امور نشراتی موسسه
 8. اجراات لازم در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد اعضای دایمی کادر علمی و استخدام کادر های علمی خارج از کادر و قرار داری
 9. انکشاف معیار های علمی به منظور بهبود وضع تدریسی، تحقیقی و نشراتی
 10. ارزیابی نصاب تحصیلی و عیار نمودن آن مطابق خواست زمان
 11. بررسی و ارزیابی طرز العمل ها و در صورت ضرورت تهیه طرع تعدیل، تجدید،و یا الغای آنها
 12. نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضایی کادر علمی
 13. طرح و پیشنهاد تقویم اکادمیک موسسه
 14. اجراات لازم در مورد تجهیز و غنامندی هر چه بیشتر کتابخانه، بخش نشرات و تکنالوژی معلوماتی
 15. فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای  اجرا کارهای عملی محصلان
 16. ریاست از کمیته های مربوط
 17. اجراات  در زمینه های پذیرش محصلان جدیدالشمول، برگزاری امتحان شمول و امور تاجیل،تبدیلی و انفکاک محصلان طبق اسناد تقنینی مربوط
 18. رهنمایی و مراقبت از کادر تهیه و صدور اسناد فراغت و کارت هویت محصلان
 19. سایر وظایفی که طبق ایجابات وظیفوی به معاون علمی سپرده میشود