مقام ریاست

                  

   مقام ریاست موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

انجینر غیب الله (همراه) فرزند همراه در سال 1333 در قریه بقال خانه ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب در یک خانواده علم پرور چشم به جهان گشوده تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه ابومسلم اندخوی ولایت فاریاب الی صنف دوازدهم به پایان رسانیده و دوره تحصیلات عالی خود را در پوهنحی تکنالوژی عمومی کیمیا پوهنتون پولی تخنیک کابل به سویه فوق لسانس به اتمام رسانیده است

تجربه و سوابق کاری
مدت یازده سال (1361 – 1372) منحیث انجنیر فنی – آمر تخنیک امنیتی و آمر تعمیرات در فابریکه نساجی بگرامی کابل مربوط وزارت معادن وصنایع اجرای وظیفه نموده اند، مدت هفده سال (1373-1390 ) به حیث انجنیردرموسسه ساختمانی شمال (ان سی او)اجرای وظیفه نمودند.  وهمچنان مدت دوسال (1390 – 1392) منحیث مسول ساختمانی شرکت غضنفر گروپ در بندر آقینه اجرای وظیفه نموده اند

مدت سه سال (1392 – 1395) منحیث انجنیر ساختمانی در شرکت ساختمانی پامیر انتر نشنل در فاریاب اجرای وظیفه نموده اند و از سال 1396 بدینسو منحیث معاون مالی و اداری و همچنان منحیث رئیس موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان اجرای وظیفه مینمایند

لایحه وظایف ریس موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

 1. 1- نماینده گی از مؤسسه در برابر سایر نهاد ها.  
 2. ریاست از جلسات شورای علمی.
 3. نظارت و کنترول از تطبیق مواد مندرجه اساسنامه، مقررات، لوایح و فیصله های هیأت امنأ.
 4. جلوگیری از قانون شکنی ها، اعمال مغایر اخلاق و آداب اجتماعی در مؤسسه.
 5. اجراآت لازم در باره تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد منسوبین مؤسسه.
 6. تأمین نظم و انضباط در مؤسسه به منظور ایجاد فضای سالم کار، تدریس و تحقیق.
 7. رهبری و نظارت از امور مالی، حساب اداری و خدماتی مؤسسه.
 8. انکشاف تدابیر لازم به منظور بهبود وضع تدریسی، تحقیقی، اداری و خدماتی مؤسسه.
 9. مراقبت از اجرای پلانها و پروگرام های درسی، علمی، فرهنگی و خدمات اجتماعی طبق احکام قانون، لوایح و طرزالعمل ها.
 10. تلاش پیگیر و اقدام مؤثر برای ایجاد روابط و مناسبات علمی و اکادمیک با نهاد های همکاردر داخل و خارج کشور.
 11. جلب و جذب پروژه های تحقیقی.
 12. اجراآت لازم در مورد استفاده معقول و مشروع از دارایی های مؤسسه و به این وسیله ایجاد. ظرفیت ها و منابع تولید عایداتی برای مؤسسه.
 13. تأمین هماهنگی و تشریک مساعی میان پوهنحی ها، دیپارتمنت ها و شعبات مؤسسه.
 14. گزارش از اجراآت خویش به هیأت أمنا و وزارت تحصیلات عالی.
 15. سایر وظایفی که اساسنامه، اسناد تقنینی و هیأت أمنا به او می سپارد.