هفته کنفراس های علمی و تحقیقی پوهنحی اقتصاد

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان طی یک محفل پرشکوه از استادان و محصلین پوهنحی اقتصاد در هفته کنفراس های علمی و تحقیقی مقالات و تحقیقات علمی سهم شایسته از خود نشان داده بودند از طرف هیات رهبری مؤسسه محترم انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان پوهنوال محمدالدین «باجوری» معاون علمی مؤسسه پوهندوی محمد عارف «شمسی» مسؤل تحقیقات علمی و نجیب الله «احساس» رئیس پوهنحی اقتصاد تقدیر و تحسین گردید که با استقبال گرم از سوی اشتراک کننده گان قرار گرفت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *