تفاهم نامه موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و پوهنتون دولتی ترمذ جمهوری ازبیکستان

اخیرآ بر اساس تفاهم نامه موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان و پوهنتون دولتی ترمذ جمهوری ازبیکستان که قبلا به عقد رسیده بود. به تعداد ۲۰ تن از استادان و دانشجویان خود را در مقطع ماستری معرفی نموده که خوشبختانه دروس خویش را رسمآ آغاز نمودند بدین وسیله هیآت رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان برای استادان از بارگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت، تداوم مسُلت دارد

One thought on “”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *