روزجهانی دانشجومبارک باد

از روزجهانی دانشجو درمؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تجلیل به عمل آمد.درین گردهمایی ابتداپوهاند سلطان شاه سلطانی معاون علمی این مؤسسه پیرامون اهمیت تجلیل از روزجهانی دانشجوروشنی انداخته به خاطرتشویق محصلان جوان اینگونه گامهای اساسی را مفید ومؤثرخواندند.درین همایش به نمایندگی ازمحصلان سه تن از جوانان دانشجومورد استقبال،تشویق و تمجید قرارگرفتند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *