داکتر احسان الله کلیوال رئیس پوهنحی طب معالجوی مؤسسه ترکستان تعیین گردیدند

طبق لزوم دید هیأت رهبری و به اساس فیصله جلسه شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان محترم داکتر احسان الله کلیوال متخصص داخله عمومی و جوان مدبر و فرهیخته به حیث رئیس پوهنحی طب معالجوی مؤسسه ترکستان تعیین گردیدند. هیأت رهبری و منسوبین مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تقرر داکتر صاحب کلیوال را به صفت رئیس پوهنحی طب معالجوی تبریک و تهنیت گفته موفقیت های مزید شان در قبال پیشبرد وظایف علمی تدریسی و اکادمیک با استفاده از تجارب علمی و اندوخته های مسلکی قبلی شان از دربار خداوند متعال خواهان گردیدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *