تورنمنت بهاری جام محصل بمناسبت آغاز سال جدید تحصیلی و سال نو 1399 در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان رسماً افتتاح گردید

مؤرخ 24/دلو/1398 تورنمنت بهاری جام محصل بمناسبت آغاز سال جدید تحصیلی و سال نو 1399 در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان رسماً افتتاح گردید.
در افتتاح این محفل هیأت رهبری، عده کثیر از استادان این مؤسسه حضور داشتند از طرف کمیته فرهنگی و ورزشی به کمک مالی مستقیم محترم انجنیر عبدالفتاح شریفی مؤسس و رئیس عمومی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تمویل میگردد اشتراک ورزیده بودند، این تورنمنت به مدت یک ماه ادامه داشته بخاطر تشویق محصلین براه انداخته شده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *