پروژه تحقیقی وتمثیلی توسط دانشکده اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

عده یی از محصلین دانشکده اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به طورتحقیقی وتمثیلی ایجاد وتاسیس یک رستورانت راتحت عنوان” رستورانت آبشار” درشهرمزارشریف وانمودکرند

درین همایش شیوه های رسیدن به یک حرفه وپیشه را اقدام نمودند وبرآورد و محاسبه تمام مصارفات را درچنین زمینه هاکه ازحانب علاقه مندان رهنمود داده شده است وخیلی هاآموزنده بوده،این اقدام مفید ومؤثراز جانب نجیب الله احساس ریس دانشکده اقتصاد وپوهندوی محمدعارف شمی مسوول امورفرهنگی موسسه طی صحبت های به ارزیابی گرفته محصلان شامل این اقدام علمی وتحقیقی را باعث تقدیروتمجید دانستند

روزجهانی دانشجومبارک باد

از روزجهانی دانشجو درمؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تجلیل به عمل آمد.درین گردهمایی ابتداپوهاند سلطان شاه سلطانی معاون علمی این مؤسسه پیرامون اهمیت تجلیل از روزجهانی دانشجوروشنی انداخته به خاطرتشویق محصلان جوان اینگونه گامهای اساسی را مفید ومؤثرخواندند.درین همایش به نمایندگی ازمحصلان سه تن از جوانان دانشجومورد استقبال،تشویق و تمجید قرارگرفتند

از روز محو خشونت علیه زنان طی محفل با شکوهی در موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تجلیل به عمل آمد.

از روز محو خشونت علیه زنان طی محفل با شکوهی در موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تجلیل به عمل آمد
در این همایش که به سازماندهی فعالانه مدیریت جندر این موسسه برگزار شده بود هیئت رهبری موسسه، استادان و دانشجویان اشتراک ورزیده بودند. نخست محفل با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید آغاز و ثانیا سخنرانان یکی پی دیگر در مورد اهمیت ارتقای فعالیت های زنان در جامعه، ایجاد انگیزه های مطلوب مطابق به احکام دین مقدس اسلام و احکام قوانین جاری کشور، نقش زنان در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره صحبت نمودند، و در اخیر محترمه استاد فرزانه موج غفوری مسول مدیریت جندر این موسسه با جمع از استادان و محصلین طبقه اناث جریده ای را تحت عنوان (جریده محو خشونت علیه زنان) افتتاح نمودند

برگزاری روز دانشجو و تاثیرات آن بالای روح و روان محصلان

امروز مورخ ۲۶/عقرب/۱۳۹۸ از روز دانشجو در موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با حضور داشت هیات رهبری موسسه تجلیل به عمل آمد!
در نخست محترم پوهاند سلطان شاه سلطانی معاون علمی این موسسه در رابطه به اهمیت برگزاری روز دانشجو و تاثیرات آن بالای روح و روان محصلان صحبت همه جانبه نموده و ثانیا چند تن از محصلان نخبه این موسسه از طرف هیات رهبری مورد تقدیر قرار گرفتند