تماس با ما

                  

 

با ما بتماس شوید

شماره های تماس: 0770961006 ,  0799720511,   0781613004

آدرس  ما:  شهرمزارشریف ، سرک معدن نمک ، مقابل لیسه عالی سلطان راضیه 

   info@turkistan.edu.af    : آدرس الکترونيکي