ساختار تشکیلاتی پوهنحی

ساختار تشکیلات پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

 

 • ماستر نجیب الله احساس ( ریس پوهنحی)
 • محمد رفیع سلطانی ( معاون پوهنحی)
 • سید مبشر (مدیر تدریسی )
 • فرشته سعادت ( امر دیپارتمنت امور مالی و بانکی)
 • حیات الله مسلم ( امر دیپارتمنت اقتصاد ملی)

اساتید طبقه ذکور و اناث پوهنحی اقتصاد

 • پوهنمل استاد همایون احسان
 • ماستر استاد عبدالصمد اریا
 • ماستر استاد رمزیه عزیزی
 • ماستر استاد سید حامد فرهمند
 • ماستر استاد فرهاد سلطانی
 • ماستر شگوفه واقف باختری
 • ماسترمحمد یوسف صفا
 • استاد لعل محمد توخی
 • استاد سنائی شنوا
 • استاد نجلا سلطانی
 • استاد زحل بدخش
 • استاد وژمه احساس قادری
 • استاد رخشانه راسخ محمدی
 • استاد الوغ بیک دهاتی
 • استاد معراج الدین ارسلان
 • استاد عتیق الله نورزاده
 • استاد احمد فیروز اعظم زاده

شورای علمی پوهنحی

شورای علمی پوهنحی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در سطح پوهنحی بوده که شامل ( ۶ )  تن از اساتید پوهنحی به شمول اعضای هیئت رهبری میباشد. فیصله های دیپارتمنت ها باید بعد از تایید شورای علمی پوهنحی توسط شورای علمی موسسه منظور گردد

جلسات دیپارتمنت ها

دیپارتمنت ها در جلسات ماهوار خود مسایل مربوط به تقرر, ترفیع, انفکاک اساتید و امور درسی را در سطح دیپارتمنت فیصله نموده و از کیفیت دروس و امور اکادمیک نظارت مینماید

هیئت رهبری پوهنحی

امور رهبری پوهنحی توسط هیئت رهبری مدیریت میگردد که شامل رئیس پوهنحی, معاون رئیس و امرین دیپارتمنت ها میشود

کمیته های پوهنحی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد با در نظر داشت کیفیت و بهتر شدن محیط اکادمیک کمیته های ذیل را ایجاد نموده است, که تشکیلات ان قرار ذیل است

کمیته تظمین کیفیت فرعی پوهنحی

 1. استاد احمد فیروز اعظم زاده
 2. استاد نجلا سلطانی
 3. استاد رخشانه راسخ محمدی

کمیته فرهنگی

 1. استاد محمد رفیع سلطانی
 2. استاد زحل بدخش
 3. استاد وژمه احساس قادری

کمیته نظم و دسپلین

 1. استاد لعل محمد توخی
 2. استاد حیات الله مسلم
 3. استاد سنائی شنوا

کمیته تجدید نظر و ارزیابی

 1. استاد محمد رفیع سلطانی
 2. استاد عتیق الله نورزاده
 3. استاد سنایی شنوا

کمیته ورزشی

 1. استاد نجیب الله احساس
 2. استاد عتیق الله نورزاده
 3. استاد الوغ بیگ دهاتی

کمیته نظارت کریکولم

 1. پوهندوی محمد عارف شمسی
 2. ماستر نجیب الله احساس
 3. استاد محمد رفیع سلطانی
 4. استاد فرشته سعادت
 5. استاد حیات الله مسلم

سیر های علمی

پوهنحی اقتصاد در جنب پوهنحی های اقتصاد دولتی و خصوصی  به غرض فراگیری شیوه عملی نمودن دانش تیوریکی در عمل با ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی دیگر قرار داد ها دارد که به اساس آن محصلین در سیر های علمی دانش فراگرفته خود را به کار گرفته و توسط اساتید در جریان عملی نمودن فراگرفته های خود کنترول میگردند در ختم این عملیه محصلین مکلف به ارایه گزارش بوده که در فعالیت های عملی تخصصی آنها محاسبه میگردد