اساتید

 

اساتید پوهنځی حقوق  موسسه تحصیلات عالی ترکستان

[smoothcategory catg_slug=”استادان-حقوق”]

 

اساتید پوهنځی طب موسسه تحصیلات عالی ترکستان

[smoothcategory catg_slug=”استادان-حقوق”]
 

اساتید پوهنځی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی ترکستان

[smoothcategory catg_slug=”استادان-حقوق”]