تاریخچه مؤسسه

تاریخچه مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان یکی ازین چراغ برداران علم ودانش درسرزمین افغانستان است، که در سال 1393هـ ش اراده تاسیس این موسسه ایجاد شد ومورخ:26/1/1394هـ ش، بعد از تکمیل نمودن تمام شرایط؛ موفق برکسب جواز فعالیت از وزارت تحصیلات عالی کشور شدیم، تا آرمان دیرینه خدمت به محصلین عزیز وعَلَم برداران عِلمٌ و دانش برآورده شود ، باوجود آنکه مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان از بدو تاسیس تاالحال به فرازونشیب های روبرو بوده است، بناء با درنظرداشت اهداف فوق الذکر وجاگزین آن در قالب این صفحات  موسوم به اساسنامه ، طرح تعدیل آن به وزارت محترم تحصیلات عالی جهت تائید پیشکش میگردد.

در مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان همة قوانین، مقرره ها، و لوایح وزارت تحصیلات عالی اجرا می‌شوند و آنچه می‌تواند به ترویج دانش انجامد، همواره در محور توجه قرار داده می‌شود مرکز تضمین کیفیت، کمیته بهبود و انکشاف کریکولم، کمیته  تحقیقات علمی،شفاخانه کادری مجهز، مرکز تکنالوژی معلوماتی(IT)، کتاب خانة غنی از کتب درسی، لابراتوارهای مجهز، کلنیک صحی، کلنیک حقوقی، پارکینگ وسیع؛ چاپخانه، تالارکنفرانس‌ها و بازنگری دایمی از امور تدریسی و انجام کارها بر بنیاد برنامه‌های قبلا  تنظیم شده، همه و همه میرسانند که مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان برای دست یافتن به یک نهاد تحصیلی معتبر  متعهد است.

جواز فعالیت مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان