تماس با ما

                  

با ما بتماس شوید

شماره های تماس: ۰۷۸۰۶۵۰۷۴۱,  ۰۷۸۱۶۱۳۰۰۴,  ۰۷۹۹۷۲۰۵۱۱

آدرس  ما:  شهرمزارشریف ، سرک معدن نمک ، مقابل لیسه عالی سلطان راضیه 

  آدرس الکترونيکي : info@turkistan.edu.af