خدمات آموزشی پوهنځی

خدمات آموزشی پوهنحی اقتصاد  موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

کریدت ها

برای تکمیل نمودن دوره لیسانس در پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی ترکستان مطابق کریکولم که  توسط پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل آماده گردیده است ۱۴۸ کریدت در نظر گرفته شده است کریدت ساعت واحد درسی بوده که بر اساس آن نصاب تحصیلی پوهنحی ها با تفکیک سمسترها و سهم هر مضمون در کریکولم در نظر گرفته میشود یک کریدت (۵۰) دقیقه درسی درهفته برای یک مضمون میباشد درین برنامه ۱۴ ساعت برای مضامین پوهنتون شمول در نظر گرفته شده ۷۸ ساعت برای مضامین تخصصی و ۴۳ ساعت برای مضامین اساسی و ۱۱ساعت برای مضامین کارعملی ومونوگراف درنظرگرفته شده است.که فراگیری برای ورود به رشته اصلی ضروری میباشد و تهداب معلومات اساسی را تشکیل میدهد

تناسب فعالیت های عملی و نظری

مضامینی که در پروگرام چهار ساله پوهنحی حقوق گنجانیده شده که دارای فعالیت های عملی و نظری بوده که مضامین تخصصی در هر رشته نظر به محتوی مضمون فعالیتهای عملی مشخص خود را دارد و در عرصه مشخص عملا تطبیق میگردد در مجموع به فعالیتهای تخصصی (۱۰فیصد) نمره تخصیص داده شده است و (۲۰ فیصد)هم به امتحان وسط سمستر اختصاص یافته و (۷۰فیصد)باقیمانده به امتحان نهایی در نظر گرفته شده است

تضمین کیفیت واعتباردهی

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی درسال 1395 شامل برنامه آزمایشی تضمین کیفیت گردیده بعدازسپری نمودن دوره آزمایشی ارزیابی خودی باتکمیل معیارهای دوازده گانه این برنامه ،درسال 1395توانست باموفقیت این برنامه رابه پایان برساندوشامل مرحله اصلی شود.مادرجریان سال1395توانستیم تمامی معیارات راباپشتکاردایمی تمامی مسوولین به انجام برسانیم

کمیته نظارت برتضمین کیفیت واعتباردهی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی  جهت ارتقای ظرفیت وبهبودکیفیت کاری پروسه تحصیل وآموزش مطابق تقسیم اوقات مطروحه وباهمکاری معاونیت محترم علمی ومدیریت تضمین کیفیت  موسسه همه روزه ازجریان تدریس استادان درصنوف مربوطه نظارت مینمایدتامتیقن شودکه استادان ماباکدام شیوه هاومیتودهابرای تطبیق اهداف درسی شان اقدام میکنند.همچنان جهت تسریع هرچه بیشتروبهتراین روندکمیته های فرعی تضمین کیفیت  در سطح دیپارتمنت هانیزایجادگردیده اندکه همکارنزدیک این اداره میباشند.درپهلوی این همه وظایف وبخاطرمعیاری شدن مواددرسی ازنحوه تهیه وچاپ چپترهانیزکنترول صورت میگیرد.این پروسه دوامداربوده ومادرنظرداریم باتطبیق برنامه های منظورشده این اداره که ازمرکز به ما ارسال میگردد

خدمات آموزشی

پروژها وکارهای عملی