خدمات آموزشی پوهنځی

خدمات آموزشی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

کریدت ها

برای تکمیل نمودن دوره لیسانس در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی ترکستان مطابق کریکولم که جدیدآ توسط پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل آماده گردیده است 158کریدت در نظر گرفته شده است کریدت ساعت واحد درسی بوده که بر اساس آن نصاب تحصیلی پوهنحی ها با تفکیک سمسترها و سهم هر مضمون در کریکولم در نظر گرفته میشود یک کریدت (50) دقیقه درسی درهفته برای یک مضمون میباشد درین برنامه 20ساعت برای مضامین پوهنتون شمول در نظر گرفته شده 83ساعت برای مضامین تخصصی و 44ساعت برای مضامین اساسی و 11 ساعت برای مضامین کارعملی ومونوگراف درنظرگرفته شده است.که فراگیری برای ورود به رشته اصلی ضروری میباشد و تهداب معلومات اساسی را تشکیل میدهد

 

 

 

 

تناسب فعالیت های عملی و نظری

مضامینی که در پروگرام چهار ساله پوهنحی حقوق گنجانیده شده که دارای فعالیت های عملی و نظری بوده که مضامین تخصصی در هر رشته نظر به محتوی مضمون فعالیتهای عملی مشخص خود را دارد و در عرصه مشخص عملا تطبیق میگردد در مجموع به فعالیتهای تخصصی 10% نمره تخصیص داده شده است و 20% هم به امتحان وسط سمستر اختصاص یافته و 70% باقیمانده به امتحان نهایی در نظر گرفته شده است

تضمین کیفیت واعتباردهی

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی درسال 1395 شامل برنامه آزمایشی تضمین کیفیت گردیده بعدازسپری نمودن دوره آزمایشی ارزیابی خودی باتکمیل معیارهای دوازده گانه این برنامه ،درسال 1395توانست باموفقیت این برنامه رابه پایان برساندوشامل مرحله اصلی شود.مادرجریان سال1395توانستیم تمامی معیارات راباپشتکاردایمی تمامی مسوولین به انجام برسانیم.

کمیته نظارت برتضمین کیفیت واعتباردهی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی  جهت ارتقای ظرفیت وبهبودکیفیت کاری پروسه تحصیل وآموزش مطابق تقسیم اوقات مطروحه وباهمکاری معاونیت محترم علمی ومدیریت تضمین کیفیت  موسسه همه روزه ازجریان تدریس استادان درصنوف مربوطه نظارت مینمایدتامتیقن شودکه استادان ماباکدام شیوه هاومیتودهابرای تطبیق اهداف درسی شان اقدام میکنند.همچنان جهت تسریع هرچه بیشتروبهتراین روندکمیته های فرعی تضمین کیفیت  در سطح دیپارتمنت هانیزایجادگردیده اندکه همکارنزدیک این اداره میباشند.درپهلوی این همه وظایف وبخاطرمعیاری شدن مواددرسی ازنحوه تهیه وچاپ چپترهانیزکنترول صورت میگیرد.این پروسه دوامداربوده ومادرنظرداریم باتطبیق برنامه های منظورشده این اداره که ازمرکز به ما ارسال میگردد

خدمات آموزشی

  1. محکمه تمثیلی

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی ترکستان رسالت خویش میداند تازمینه های وبسترهای مناسب را جهت آموزش وپرورش های استعداد های نوین دانشجویان فراهم نماید تادانشجویان که ازین نهاد علمی بدرجه لیسانس سند فراغت بدست می آورند ظرفیت وتوانایی بهترارایه خدمات حقوقی وسیاسی را بصورت حرفه ای وتخصصی آن دارا باشند

ازینرو تدویر و اجرای محکمه تمثیلی ازسوی دانشجویان گامی است بسوی تخصصی وحرفه ای شدن

بتاریخ 11/5/1396 محفل که به همین مناسبت درسالون کنفرانس موسسه تحصیلات عالی ترکستان برگزار گردیده بود نخست محفل باقرائت چند آیت ازکلام الله مجید که توسط قاری صبغت الله یکتن ازدانشجویان قرائت گردید ثانیاً پوهاند سلطان شاه«سلطانی» رئیس موسسه تحصیلات عالی ترکستان راجع به اهمیت تدویر محکمه تمثیلی پرداخته وافزود که این یک گام بسیار مهم ونیک درعرصه مسلکی وتخصصی شدن دانشجویان بخصوص دانشجویان دیپارتمنت قضاوحارنوالی میباشدبعداً دانشجویان سمسترهشتم دیپارتمنت قضاوحارنوالی محکمه تمثیلی را تحت نظراستاد صالح محمد«رسولی » ازقبل آماده ساخته بودند درحضوررئیس صاحب موسسه ،روسای پوهنحی های سه گانه ،اساتید ودانشجویان ارایه گردید

 محل تصاویرمحکمه تمثیلی 

 

2.  بررسی محل واقعه

بررسی محل واقعه نیزهمانند محکمه تمثیلی گامی است بسوی تخصصی وحرفه ای شدن

ازینرو محصلان تایم شبانه وروزانه تحت نظراستاد فرهاد خیر زاد و بحضورداشت رئیس وهیت رهبری موسسه  درصحن موسسه برگزار گردید که با استقبال گرم حاضرین قرار گرفت

تصاویر بررسی محل واقعه

دانلود نصاب تحصیلی

نصاب تحصیلی دیپارتمنت حقوق

 

نصاب تحصیلی دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل