پلان استراتیژیک موسسه

پلان استراتیژیک موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

 

اهداف کلی مؤسسهء تحصیلات عالی ترکستان

1.   تأمین شرایط تحصیلی به سطح عالی، مطابق معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی در رشته های مختلف علوم  اسلامی وانسانی به درجه لیسانس.

2.   بهبود کیفیت تحصیلات عالی به طور مداوم، پرورش و انکشاف استعداد های فکری و علمی محصلان در فراگیری دانش.

3.   بهبود و ارتقاء مهارت های کاری و اندوخته های علمی و عملی برای خدمت گزاری بهتر و مؤثرتر برای هموطنان افغانستان.

مؤسسهء تحصیلات عالی ترکستان با داشتن تسهیلات و خدمات ارزنده ی چون:

1.      مدیریت سالم و توانا؛

2.      داشتن استادان مجرب، ورزیده ودارای رتب علمی، به درجه ماستر و دُکتر ؛

3.      صنوف جداگانه برای طبقه ذکور و اناث؛

4.      فضای درسی آرام، علمی و اکادمیک؛

5.      صنوف معیاری و استندرد؛

6.      کیفیت بهتر با فیس مناسب؛

7.      کتابخانه مجهز با داشتن کتاب های مورد نیاز استادان و محصلان؛

8.      کمپیوترلب مجهز با داشتن عالی ترین کیفیت انترنت؛

9.      تالار کنفرانس های علمی؛

10. شفاخانه کادری برای کار های عملی واستاژ؛

11. لابراتوار های مجهز برای تطبیق دروس عملی؛

12. موجودیت کلینیک حقوقی و تدویر محاکم تمثیلی؛

13. انجمن محصلین؛

14. کورس های تقویتی؛

15. سیر و سفر های علمی؛

16. ساحه سبز وپارکینک وسایط و غیره خدمات تحصیلی ارائه می نماید، که درین فرصت مرور مختصری بر معرفی اهداف، فعالیت ها و دستآورد های اخیر را خواهیم داشت.

 تدریس در مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان سیستم کریدت بوده و میتود آموزشی اصلی آن با در نظر داشت سهم دهی بیشتر برای محصلان که شامل میتود های معرفی کتابها و منابع درسی، لکچرنوت ، سوال و جواب، فعالیتهای نمایشی، عملی، ارایه سیمینار ها وکارهای گروپی میباشد.

تعهد مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان یک نهاد تحصیلی خصوصی بوده که فعلا در تایم های روزانه و شبانه در پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد و همچنان در پوهنحی طب معالجوی صرفاَ بعد از ظهر ، محصلان را به درجه لیسانس (MD) فراغت میدهد و متعهد است به فراهم آوری سهولت ها، انتقال دانش و مهارت ها و ارزش ها برای توانمند سازی محصلین، تا فعالانه در رشته های مسلکی خویش عملی نموده و در آن مؤفق باشند؛

1.   عرضهء خدمات تحصیلی در رشته های فوق الذکر جهت غنامندی نیازهای مبرم جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی؛

2.   تقویت و بهبود تدریس وسطح دانش اساتید ، برای اینکه توانسته باشند تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته انجام داده؛ و در ارتقأ و انکشاف سطح دانش در میان افراد جامعه نقش ایفا نمایند، تا ازین طریق برای مشکلات موجود در کشور راه حل های مفید فراهم آید.

3.   سهم گیری اساتید، کارمندان و محصلین در غنی سازی کار های عام المنفعه، جامعه مدنی و نهاد های دولتی در سطح محلی و ملی را افزایش می دهد و این کار توسط ارایه خدمات، تحقیق منظم، مشاورت ها و برنامه های آموزشی به رهبری اساتید و محصلین انجام میشود.

         اهداف امور علمی و اکادمیک:

1.      انتقال، تجزیه و تحلیل دانش و مهارت های لازم برای محصلین؛

2.      ارتقاء، توانمندی و اجرای کنفرانس های علمی؛

3.      جذب کادر جدید جهت مرفوع نمودن نیازهای مؤسسه به سویه های ماستر و دُکتر؛

4.   تجهیز کتابخانه با کتب معتبر علمی غرض استفاده مؤثر اساتید در تدریس مضامین مربوط به دانشکده ها؛

5.      فراهم ساختن محیط مناسب آموزشی و تحقیقی و ارائه تحصیلات با کیفیت برای استعدادهای جوان؛

6.   آشنا ساختن محصلین با اساسات و مباحث کلی و اساسی رشته های سه گانه (طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد)؛

7.      آماده ساختن محصلین با دانش پایه دار برای درک بهتر موضوعات مسلکی شان در آینده؛

8.      ایجاد حس خلاقیت و ابتکار در محصلین جهت آمادگی به پذیرش هر یک از رشته های تخصصی؛

9.      آموزش مهارت های طبی، حقوقی و اقتصادی؛

10. تعمیم دانش های طبی، حقوقی و اقتصادی در سطوح مختلف ملی، منطقوی و بین المللی به دانشجویان؛

11. معرفی شخصیت های طبی، حقوقی و اقتصادی با درجه آگاهی لازم.