دورنمای پوهنځی

 دور نمایی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

دیدگاه پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان ایجاد یک سیستم علمی تحصیلی خصوصی باکیفیت ،معیاری ومطابق به نورم ها و استندرد های منطقه، غیرسیاسی وعاری ازهرنوع تعصب وانواع جهت گیری های منفی بوده که از یک طرف مجهز به تکنولوژی نوین و از طرف دیگر دارای مدیریت عالی اداری و علمی در منطقه میباشد.

تجهیز نهاد های تجاری, مدیریتی , محاسباتی , اداری و با نیروی بشری آگاه و متخصص که باعث رشد و توسعه در جامعه افغانی میگردد خود عاملی است در جهت افغانستان مرفه و متکی بخود

فرصت ها

 1. استفاده اساتید و محصلان از بورسهای ماستری و لیسانس طبق پلان استراتیژیک موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان.
 2. جهت بر آورده شدن نیازمندی های پوهنحی مانند مواد و لوازم درسی از امکانات موجود موسسه.
 3. همکاری و حمایت مردم.
 4. موجودیت امنیت درمنطقه.
 5. علاقه مندی جوانان به تحصیل.

دورنمای پوهنحی اقتصاد در پنج سال آینده

پوهنحی اقتصاد در نظر دارد با توجه به رشد تقاضای متعلمین جهت تحصیل در پوهنحی اقتصاد و نیاز ارگان های دولتی و خصوصی به تربیت کادر های متخصص و کار آزموده، طرح ها و پلان هایی را در بخش های ذیل به منصه اجرا بگذارد

در بخش علمی و اکادمیک

این بخش شامل قسمت های جداگانه میباشد که هر کدام به صورت جداگانه با توجه به ضرورت های جامعه و نیاز واحد های اقتصادی کشور در ذیل به توضیح گرفته شود

 • نشریه اقتصادی: پوهنحی اقتصاد مصمم است تا یک نشریه اقتصادی را تاسیس کند. پوهنحی اقتصاد مصمم است در آینده بصورت ربع وار به چاپ این نشریه مبادرت ورزد تا از یک جهت فرصت تحقیق و نوشتن توام با چاپ و نشر آن برای اساتید و متخصصان مساعد گردیده و از جهت دیگر منابع خوب درسی و ممد درسی برای شاگردان و سایر دست اندرکاران عرصه های اقتصادی در کشور قابل دسترس گردد.

 

 • ایجاد دیپارتمنت های جدید: پوهنحی اقتصاد مصمم است تا با توجه به تقاضای محصلین و نیازمندی جامعه و ارگان های دولتی و خصوصی به تربیت کادر های متخصص و کارآزموده، در رشته های مختلف اقتصاد بپردازد و برای تحقق این امر، پوهنحی اقتصاد به تاسیس دیپارتمنت های جدید مبادرت می ورزد.

 

 • تألیف و تحریر آثار علمی اساتید: پوهنحی اقتصاد در نظر دارد زمینه تألیف و تحریر آثار علمی اساتید را مساعد سازد. هدف از اجرای این فعالیت ها همانا مساعد ساختن زمینه برای محصلان جهت دسترسی به منابع به روز شده که توسط اساتید به چاپ و نشر میرسد، میباشد. همچنان این فعالیت میتواند زمینه رقابت علمی و اکادمیک را ایجاد نموده و کتب و منابع جدید درسی و ممد درسی را در دسترس محصلان و اهل مسلک قرار دهد. ضرورت انجام این فعالیت بسیار جدی بوده و در اعاده وجهه از دست رفته نهاد های علمی و اکادمیک میتواند نقش مؤثری را ایفا نماید.

 

 • برنامه های آموزشی: پوهنحی اقتصاد مصمم است تا جهت ارتقای اعضای کادر علمی خویش زمینه اشتراک اساتید در برنامه های علمی و آموزشی را مساعد سازد. هدف از این برنامه ها ایجاد زمینه برای اساتید است که قبلا برنامه های ماستری و یا دکتورا را در کشورهای دیگر به پایان رسانیده اند ولی مدت مدیدی از دسترسی به شیوه های جدیدی درسی و آموزشی به دور بوده اند.

 

 • پروژه های تحقیقاتی: پوهنحی اقتصاد در نظر دارد تا در رشته های مختلف با توجه به یک نیاز سنجی پروژه های تحقیقاتی را به راه اندازد.

هدف از برنامه های تحقیقی ایجاد حس تحقیق و پژوهش در نزد اساتید بوده تا بتوانند نهاد های تحصیلی را به مسیر تحقیق و پژوهش سوق داده و فرصت خلاقیت و ابتکار را در اساتید ایجاد نمایند.

 

 • استخدام اساتید جدید: پوهنحی اقتصاد در نظر دارد در طی پنج سال آینده از لحاظ کمی تعداد اعضای کادر علمی را افزایش داده و به استخدام اساتید جدید بپردازد. این پوهنحی در نظر دارد تا در پنج سال آینده در هر دیپارتمنت حداقل به تعداد چهار استاد دایمی استخدام نماید. استخدام اعضای کادر علمی و تحقیقی در پوهنحی اقتصاد، بر اساس اصل شایسته سالاری و بدور از ظرفیت علمی و کسب تجارب بیشتر اساتید ، زمینه برای سفرهای علمی، برگذاری سمینارهای علمی، ورکشاپ ها و کنفرانس های علمی فراهم شود. این پوهنحی از اساتید با درجات علمی و تجربه بالا به صورت قراردادی نیز استفاده میکند.

در بخش محصلین

از آنجائیکه در نظام نوین آموزشی محصلین هسته اساسی را تشکیل میدهند، لذا پوهنحی اقتصاد در پلان پنج ساله خویش سعی دارد تا در بخش محصلین فعالیت های موثری را در دستور کار خویش قرار دهد  که در ذیل موارد مذکور به صورت مشرح بیان میگردد

 

 • پروژه های تحقیقی: پوهنحی اقتصاد در نظر دارد تا پروژه های مختلفه تحقیقی را برای محصلین به راه اندازد. این پروژه ها در مضامین مختلفه بوده و محصلین میتوانند به شکل گروپ وار و تیمی در پروژه های متذکره کار نمایند. این پروژه ها میتوانند هم به شکل کتابخانه ای بوده و یا هم به شکل ساحوی در ارگان های مختلف اجرا گردند. هدف از راه اندازی این پروژه های تحقیقاتی ارتقای ظرفیت محصلان و آشنایی محصلان با شیوه های تحقیقاتی علمی میباشد.

این پروژه های تحقیقی میتوانند روش های خوب محصل محوری را انکشاف داده و زمینه را برای آموزش موثر و در نتیجه بازدهی موثر مساعد سازد

دربخش اداری

پوهنحی اقتصاد دارای ریاست شورای علمی ،آمریت های  دیپارتمنت ها و مدیریت تدریسی می باشد که وظایف و مسوولیت های خود را مطابق قانون، مقررات لوایح و طرزالعمل ها و نیز ماموریت و اهداف پوهنحی انجام می دهند. از آنجائیکه پیشبرد امور یومیه پوهنحی مربوط به بخش اداری میباشد لذا گنجانیدن این بخش دراستراتیژیک پلان پوهنحی ضروری است پوهنحی اقتصاد در نظر دارد تا پنج سال آینده به ازدیاد کارمندان خود اقدام نماید این کارمندان در بخش های تدریسی ،مرکزکمپیوتر ،کتابخانه بخش خدماتی استخدام میگردند هدف از استخدام کارمندان جدید همانا بهبود اجرای امور در بخش اداری این پوهنحی میباشد. استخدام اعضای کادر علمی و تحقیقی در پوهنحی

اقتصاد براساس اصل شایسته سالاری و بدور از تبعیض صورت میگیرد و جذب شایسته ترین کادر های علمی هدف مهم آن میباشد

در بخش امکانات و زیرساخت ها

این بخش یکی از مهمترین بخش در ساختار یک نهاد بوده و نیازمند توجه جدی میباشد پوهنحی اقتصاد در نظر دارد در بخش زیرساختها در این پوهنحی فعالیت های را در پنج سال آینده به انجام رساند