دیدگاه و مأموریت مؤسسه

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان از طریق تدریس و تحقیق میخواهد به عنوان یک نهاد معتبر علمی-تحقیقی در عرصه ارائه خدمات با کیفیت در سطح کشور باشد.

مأموریت

مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان زمینه تحصیلات عالی با کیفیت را با میتود های جدید تدریس و تسهیلات لازم آموزشی برای اتباع کشور مهیا ساخته تا بتواند در عرصه ی ارائه خدمات معیاری مصدر خدمت به جامعه شود.

ارزش ها

  • رد هرگونه تبعیض لسانی، قومی، جنسیتی و مذهبی، و پابندی به اساسات دین مبین اسلام؛
  • تطبیق تمام لوایح ، مقررات و طرزالعمل های وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان؛
  • رعایت توازن، بی طرف، برابری، عدالت و دقت در امور علمی، اداری و تحصیلی؛
  • رفتار و عملکرد یکسان با محصلین ذکور و اناث.