لایحه وظایف روابط خارجه

                 لایحه وظایف و مسؤلیت های مسؤل روابط خارجه مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

مسؤل روابط خارجه مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تحت نظارت و ارزیابی مستقیم مؤسس و رئیس عمومی این مؤسسه ایفای وظیفه نموده و درتطبیق لوایح ذیل متعهد به انجام آن در وقت معینه مطابق پلان انکشافی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان میباشد

هدف وظیفه

تحکیم  ارتباطات علمی و فرهنگی با پوهنتون ها ، مؤسسات دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور و نیزا ایجاد زمینه های تحصیلی به استادان و محصلان در داخل و خارج کشور

مسؤلیت های عمده

 1. تهیه تفاهمنامه ها با مؤسسات دولتی و خصوصی در خصوص گسترش فعالیت های اکادمیک مؤسسه.
 2. تنظیم وپیشبرد امورات بورسیه های تحصیلی استادان و محصلان با نهاد های تحصیلی داخلی و خارجی.
 3. تامین وتوسعه روابط همکاری های همه جانبه فرهنگی و علمی با پوهنتونها ، مؤسسات همکار دولتی و خصوصی  و سایر سازمانهای عالی محلی و مرکزی در داخل و خارج کشور .
 4. ترتیب پلان های کاری بصورت هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بمنظور دستیابی به اهداف تعین شده.
 5. تأمين ارتباط وهماهنگی میان پوهنحًی های سه گانه داخل مؤسسه، جهت معرفی کانديدان بورس ها و پروگرام های آموزشی درخارج ازکشور.
 6. فراهم آوری تسهیلات لازم جهت تهیه پاسپورت و اخذ ویزه از سفارت خانه ها برای استادان ، کارمندان و نیز محصلان غرض سفرهای رسمی  به خارج از كشور.
 7. اطلاع رسانی دقیق از فرصت های تحصیلی و تحقیقی موجود در خارج و داخل کشور، غرض اشتراک استادان، کارمندان و محصلین مؤسسه.
 8. ارسال گزارشات ارائه شده از مسافرت های رسمی هیئت رهبری و كارمندان مؤسسه به آمر مستقیم.
 9. همکاری همه جانبه با معاونیت امور فرهنگی در جهت تدویر برنامه ها و برگزاری کنفرانس ها و سیمینار های علمی.
 10. ایجاد هماهنگی و ارتباطات لازم با ارگانهای امنیتی جهت تآمین امنیت مؤسسه.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود