فعالیت های روابط خارجه

فعالیت های بخش روابط خارجه موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

 

قابل ملاحظه محصلین عزیز پوهنځی طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان !
اخیراَ قرارداد همه جانبه علمی و اکادمیک با ریاست محترم شفاخانه بین المللی آفتاب تجدید گردید. با در نظرداشت مفاد این قرارداد محصلین عزیز پوهنځی متذکره نظر به تقسیم اوقات ترتیب شده، میتوانند فعالیت های عملی وکلینیکی شانرا در قالب گروپ های مختلف در شفاخانه فوق الذکر انجام داده و به اندوخته های علمی شان بیاَفزایند

 

امضاء تفاهمنامه همکاری های همه جانبه علمی و فرهنگی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با شبکه حامیان نسل روشن، بمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهاد ها و نیز مهیا ساختن زمینه های تحصیلات عالی بهتربا فیس نازل برای آنعده محصلین که از آن آدرس به مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان جهت ادامه تحصیل شان رسمآ معرفی میگردند

 

قابل ملاحظه محصلان عزیز پوهنځی طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان !
اخیراَ نظر به سعی و تلاش هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان قرارداد همه جانبه علمی و اکادمیک با ریاست محترم شفاخانه معالجوی آفتاب به امضاء رسید. با در نظرداشت مفاد این قرارداد محصلین عزیز پوهنځی متذکره نظر به تقسیم اوقات مرتبه اداره پوهنځی دروس عملی وکلینیکی شانرا در قالب گروپ های مختلف میتوانند به فعالیت های طبی (پرکتیک) خویش در شفاخانه فوق الذکر پرداخته و به اندوخته های علمی شان بیاَفزایند

امضاء تفاهمنامه همکاری های همه جانبه علمی و فرهنگی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با لیسه عالی استقلال ولایت بلخ، بمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهاد ها و نیز مهیا ساختن زمینه های تحصیلات عالی بهتربا فیس نازل برای آنعده محصلین که از آن آدرس به مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان جهت ادامه تحصیل شان رسمآ معرفی میگردند