مدیریت استادان

                  

   

مدیریت استادان موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

این مدیریت از مهمترین زیر مجموعه های معاونیت علمی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان بوده که مستقیماً تحت نظر و هدایت آن انجام وظیفه می نماید. مدیریت استادان به کلیه مراجعات و مسائل مربوط به استادان اعم از هیأت علمی و قراردادی پاسخگو بوده و پل ارتباط استادان با معاونیت علمی، و در مواردی با معاونیت مالی و اداری، مقام ریاست و پوهنحی های مربوطه نیز می باشد. درواقع چنانکه از عنوان هویداست این مدیریت با امور مالی (مادی و معنوی) اداری، آموزشی و پژوهشی استادان به خصوص هیأت علمی مؤسسه همراه است و بیشتر ماهیت اجرائی و درمواردی نظارتی بر کارکرد استادان دارد

وظایف و صلاحیت های مدیریت استادان قرار ذیل میباشد
 1. تشکیل، تنظیم و تکمیل دوسیه استادان دایمی و قرارداری.
 2. تنظیم و تکمیل پرونده علمی استادان جهت تقرر، تثبیت و ترفیع علمی.
 3. نجام امور مربوط به تنظیم معاش، رخصتی و فعالیت­ های آموزشی و پژوهشی استادان.
 4. نظارت بر انجام برنامه تدریسی استادان دایمی و قراردادی.
 5. پل ارتباط بین استاد و اداره و رسانیدن درخواست­ های استادان به مقام ریاست.
 6. هماهنگی لازم در جهت تغییر و برگزاری صنوف عادی و جبرانی استادان.
 7. نجام مراجعات محصلین در رابطه با هماهنگی استادان مربوطه در امور درسی و غیر آن.
 8. نظارت از برگزاری درست و به موقع صنوف درسی و امکانات آموزشی موجود در صنوف.
 9. انجام ارزیابی استادان با نظارت معاونیت علمی و همکاری مدیریت تضمین کیفیت.
 10. تنظیم امور استخدام و پرداخت معاشات استادان قراردادی.
 11. انجام سایر وظایف محوله از طرف معاونیت علمی، مالی و اداری و مقام ریاست.