آمریت تحقیقات علمی

استاد محمد نعیم نیازی

                  

مرکز تحقیقات علمی و فرهنگی

مدیریت علمی و تحقیقات در حقیقت اساس وبنیاد ترقی وپیشرفت یک جامعه بوده وانعکاسگر اساس آموزش وپرورش نسل جوان میباشد. که تحرک دهنده سایر جوانان وطن است بدون علم دانش اصلاً یک جامعه به سوی تاریکی قرار میگرد. علم و دانش وروشنگری است که چراغ ورهنماء یک جامعه  میباشد که سوق دهنده کتله های عظیمی از جوامعی بشری را به عهده دارد

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان یکی از این نهاد های علمی واکادمیک کشورما بوده پیوسته درتلاش آن است که جوانان این وطن را با آموزش بهتر وبیشتر باعلوم معاصرمجهزسازد وکوشش دارد که از آخرین امکانات علوم معاصر استفاده نموده جوانان را با روحیه ملی و وطن پرستی تربیه نماید

              بخش تحقیقات علمی رکن اساسی این نهاد را تشکیل میدهد که در زمان بسیارکم فعالیت های بس مهمی را انجام داده است که دربخش فعالیت ها انعکاس خواهد یافت

لایحه وظایف مرکز تحقیقات علمی

 1. برگزاری کارگاه های آموزشی، مونوگراف نویسی؛
 2. برگزاری دوره های روش تحقیق و مقاله نویسی؛
 3. برنامه ریزی جهت ایجاد کلنیک مشاوره در بخش های مختلف؛
 4. نظارت و همکاری در سایت موسسه ؛
 5. برگزاری سیمینار ها و کنفرانس های علمی؛
 6. ‌هماهنگی و نظارت بر فعالیت انجمن علمی دانشجویی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان
 7. تدوین و ترتیب امور نشراتی (مجله دانشجویی، نشریه عملی تحقیقی)؛
 8. ایجاد ارتباطات درامور علمی و تحقیقی؛
 9. موضوع برای نشرات دانشگاه
 10. بررسی و تایید مقالات علمی و در کل محتویات نشرات علمی
 11. تلاش و کوشش با معاونیت و دانشکده ها در راستای ترتیب منابع یکسان درسی
 12. تشویق و ترغیب استادان برای تهیه آثار علمی و کوشش برای چاپ کتب