معاونیت علمی

     

            استاد نور محمد کمال برای مطالعه بیوگرافی روی لینک ذیل کلیک کنید

 

معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

 

 لایحه وظایف معاونیت علمی 

 1. انجام وظایف ریس موسسه در زمان غیابت ریس
 2. گزارش از اجراات خویش به هیت امنا و ریس موسسه
 3. همکاری با ریس موسسسه در امور اکادمیک و محصلان
 4. دادن مشوره های علمی به ریس موسسه
 5. رهبری امور اکادمیکی و امور محصلان
 6. رهبری امور تحقیقات در موسسه
 7. نظارت از امور نشراتی موسسه
 8. اجراات لازم در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد اعضای دایمی کادر علمی و استخدام کادر های علمی خارج از کادر و قرار داری
 9. انکشاف معیار های علمی به منظور بهبود وضع تدریسی، تحقیقی و نشراتی
 10. ارزیابی نصاب تحصیلی و عیار نمودن آن مطابق خواست زمان
 11. بررسی و ارزیابی طرز العمل ها و در صورت ضرورت تهیه طرع تعدیل، تجدید،و یا الغای آنها
 12. نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضایی کادر علمی
 13. طرح و پیشنهاد تقویم اکادمیک موسسه
 14. اجراات لازم در مورد تجهیز و غنامندی هر چه بیشتر کتابخانه، بخش نشرات و تکنالوژی معلوماتی
 15. فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای  اجرا کارهای عملی محصلان
 16. ریاست از کمیته های مربوط
 17. اجراات  در زمینه های پذیرش محصلان جدیدالشمول، برگزاری امتحان شمول و امور تاجیل،تبدیلی و انفکاک محصلان طبق اسناد تقنینی مربوط
 18. رهنمایی و مراقبت از کادر تهیه و صدور اسناد فراغت و کارت هویت محصلان
 19. سایر وظایفی که طبق ایجابات وظیفوی به معاون علمی سپرده میشود