معرفی دانشکده اقتصاد

برای اطلاعات بیشر در مورد ساختار تشکیلات روی لینک کلیک کنید          

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان یک نهاد تحصیلی است که در سال 1393 ه ش تاسیس گردیده و همیشه در تلاش است تا کادر متخصص و کار ازموده اقتصاد ملی, منجمنت و اداره تشبثات, احصائیه و اکونومتری و امور مالی و بانکی را تقدیم جامعه مینماید چون پوهنحی اقتصاد مولد نیروی کار برای نهاد های اقتصادی منجمنت , احصائیه و مالی و بانکی مملکت میباشد، لذا ایجاب مینماید تا تدریس و اموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیاز های زمان و ارزش های جامعه عیار گردد. تحقق این امر کار سهل و اسانی نبوده و همیشه با چالش ها و مشکلات همراه بوده است. خصوصا در حال حاضر که بحث اقتصاد و بازار ازاد در جامعه یکی از ضروریات مبرم جامعه ما تلقی میگردد. این رسالت هر چی بیشتر تقویت گردیده و پوهنحی اقتصاد را مکلف میسازد تا در اموزش نسل جوان نیاز های فعلی و اینده نهاد های اقتصادی را مدنظر گرفته تا از یک جهت وجهه از دست رفته نهاد های اقتصادی را در امر مبارزه با رشد اقتصاد بازار ازاد و تشبثات دوباره احیا نموده و از جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی و اکادمیک ادای رسالت نماید

مدت تحصیل در پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان 4 سال میباشد. دو سال اول دوره تحصیل بشکل عمومی بوده و محصلین دروس مشترک را با هم تعقیب مینمایند. در شروع سال سوم محصلین به چهار رشته جداگانه و تخصصی تقسیم شده و به ادامه دروس شان میپردازند

دیدگاه پوهنحی اقتصاد: ارتقاء پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به مثابه یک فاکولته برتر درسطح کشور به تربیه نیروی متخصص ومسلکی جهت شهم گیری در رشد وتوسعه اقتصادی وریشه کن کردن فقر ازجامعه افعانستان

ماموریت پوهنحی اقتصاد: پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به عنوان یک نهاد تحصیلی درچوکات قوانین نافذه کشور و وزارت تحصیلات عالی تلاش داد تا به برترین جایگاه درسطح ملی در تربیت  نیروهای متخصص وکارآفرین مطابق بانیاز بازار کار از طریق تدریس دست یافته ودرحل مسایل جامعه ازطریق تحقیق و دریافت  راه حل های علمی اهتمام ورزد

اهداف آموزشی پوهنحی اقتصاد

پوهنخی قتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان یک نهاد تحصیلی خصوصی بوده که در حال حاضر دربخش های روزانه وشبانه فارغین به سویه لیسانس را عرضه میدارد ومتعهد است به

فراهم نمودن وانتقال دانش مهارت های اقتصادی وارزش های که محصلین راتوانا بسازد تا این مشخصات رافعالانه در رشته های مسلکی خود عملی نموده و درآن موفق باشند

عرضه خدمات تحصیلی در رشته اقتصادی تا نیاز مندی های جامعه وبازار کار درسطح ملی وبین المللی برآورده شود

تقویت وبهبود پوهنحی وسطح دانش اساتید آن برای اینکه توانسته باشند تحقیقات علمی و ابتدایی وپیشرفته را انجام داده تا اینکه سطح دانش پیش رفته وبرای مشکلات موجود در اقتصاد کشور، و ادارات دولتی راه های حل مفید رافراهم نماید

سهم گیری اساتید ، کارمندان ومحصلین را در عنی مندی کارهای عام المنفعه جامعه مدنی ، تصدی های تجارتی ونهاد های دولتی درسطح محلی وملی افزایش دهد. واین کارتوسط ارایه خدمات تحقیق های منظم، مشاورت ها وبرنامه های آموزشی به رهبری اساتید پوهنحی ومحصلین انجام میشود


دیپارننت ها

این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت میباشد و هر دو دیپارتمنت های این پوهنحی فارغ ده بوده و قرار ذیل اند

  1. دیپارتمنت اقتصاد ملی
  2. دیپارتمنت امور مالی و بانکی.

دیپارتمنت اقتصاد ملی

دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان نظربه ضرورت جامعه همزمان با تشکیل پوهنحی اقتصاد در سال 1393 هجری شمسی آغاز به فعالیت کرد. اولین دوره فارغان این دیپارتمنت درسال 1396 تقدیم جامعه گردید. تعداد اساتید این دیپارتمنت  10 تن بوده که ازجمله دوتن شان ماستر و متیاقی لیسانس میباشند

دیدگاه دیپارتمنت اقتصاد ملی: دیپارتمنت اقتصادملی متعهد به آموزش کادرهای تخصصی برای تقویت زیرساخت های اقتصادی درجامعه میباشد

ماموریت دیپارتمنت اقتصاد ملی : دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد در پرتو قوانین و لوایح وزارت تحصیلات عالی کشور مصمم به تولید علم ودانش در زمینه های اقتصادی از طریق آموزش و یادگیری وترویج استفاده از دست آورد های علمی – تحقیقی به سطح وسیع درکشور بطور عملی و نظری میباشد 

اهداف آموزشی اقتصاد ملی

ارائه خدمات علمیتحصیلی در بالاترین سطح ممکن برای محصلان و دیگر متقاضیان

ارتقای سطوح تحصیلی استادان دیپارتمنت

حفظ و ارتقای جایگاه اجتماعی دیپارتمنت

انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط در سطح ولایات و کشورها

ارتقای مدیریت منابع بشری با تأکید بر جذب، حفظ و انکشاف


دیپارتمنت امورمالی وبانکی

دیپارتمنت امور مالی وبانکی  پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان نظربه ضرورت جامعه همزمان با تشکیل پوهنحی اقتصاد در سال 1393 هجری شمسی آغاز به فعالیت کرد. اولین دوره فارغان این دیپارتمنت درسال 1396 تقدیم جامعه گردید. تعداد اساتید این دیپارتمنت  10 تن بوده که ازجمله دوتن شان ماستر و متیاقی لیسانس میباشند

دیدگاه دیپارتمنت امورمالی وبانکی : دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد مصمم به تربیه کاردهای مسلکی وتخصصی برای تقویت نهادهای مالی وبانکی درسطح کشور میباشد

ماموریت دیپارتمنت امورمالی وبانکی : دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد در پرتو قوانین و ولوایح  وزارت تحصیلات عالی کشورمصمم به تولید علم ودانش در زمینه های مالی وبانکداری از طریق آموزش ویادگیری وترویج استفاده از دست آورد های علمی – تحقیقی به سطح وسیع درکشور بطور علمی ونظری میباشد

اهداف آموزشی دیپارتمنت امورمالی وبانکی

ارائه خدمات علمیتحصیلی در بالاترین سطح ممکن برای محصلان و دیگر متقاضیان

ارتقای سطوح تحصیلی استادان دیپارتمنت

حفظ و ارتقای جایگاه اجتماعی دیپارتمنت

انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط در سطح ولایات و کشورها

ارتقای مدیریت منابع بشری با تأکید بر جذب، حفظ و انکشاف


مقطع تحصیلی پوهنحی اقتصاد

 مقطع تحصیلی در پوهنحی اقتصادچهار  سال  بوده که معادل 8 سمستر میباشد بدین شرح دانشجویان دو سال اول را طور عمومی سپری نموده و درسال سوم تحصیلی خویش به دیپارتمنت ها تقسیم میگردند


اخرین رویداد های دانشکده اقتصاد