هیات أمناء مؤسسه

هیئت امناء

هئیت امناء، عالی ترین مرجع رهبری کننده و تصمیم گیرنده در مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان میباشد.

هئیت امناء دارای ترکیب آتی است:

  1. مؤسس مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان بحیث رئیس؛
  2. رئیس مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان بحیث منشی
  3. سه نفر استاد دارای رتبه علمی پوهندوی یا بالاتر از آن با درجۀ تحصیلی حد اقل ماستر که از جمله یکنفر آن دارای رتبه علمی پوهاند باشد.
  4. دو نفر از سکتور تجاری- صنعتی و یا نمایندۀ موسسات ذیربط؛
  5. یک نفر محصل ممتاز به اساس معرفی انجمن محصلان برای یک سال؛
  6. اعضای مندرج بند 3 و 4 این ماده از جمله منسو بین مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان بوده نمیتوانند.
  7. ریاست هئیت امناء به عهده مؤسس مندرج فقره (1) این ماده میباشد؛
  8. تصامیم درهئیت امناء با اکثریت آرای حاضر گرفته می شود؛
  9. جلسات هئیت امناء طبق تقویم آن به طور عادی در هر سمستر یکبار و در موارد ضروری به گونۀ فوق العاده با حضور داشت حد اقل دو- سوم اعضای آن برگزار میشود.
  10. تدویر جلسات فوق العاده به دعوت رئیس، منشی و یا دو ثلث اعضا دایر شده می توانند.

صلاحیت های هئیت امناء

1 تأیید اساسنامه و طرزالعمل های فعالیت در بخش های مختلف مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

2 ارزیابی و بررسی پلان های درازمدت انکشافی و توسعوی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

-3 اخذ تصمیم در مورد تأسیس،ایجاد ادغام، مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان، پوهنحی ها و دیپارتمنت های مربوط و ارائه آن به وزارت تحصیلات عالی غرض منظوری؛

-4 صلاحیت تائید تغیرات در تشکیلات مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان

-5 اخذ گزارش کاری از شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان و اتخاذ تصامیم و صدور فرامین در مورد آن.

-6 بررسی میکانیزم در تصمیم گیری های مالی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان شامل معاشات؛ مالیات و غیره

-7 صلاحیت توزیع دیپلوم های افتخاری، مدال ها، تحسین نامه ها و تقدیر نامه های مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان ؛

-8 صدور فرمان در مورد ایجاد کمیته های اختصاصی در حالات غیر عادی و اضطراری

-9 رسیدگی به شکایات و نظرات سازنده اعضای کادر علمی