از روزمعلم درمؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تجلیل به عمل آمد

درین محفل باشکوه که درتالار کنفرانس های این موسسه باسهم گیری استادان ومحصلین پوهنحی های طب معالجوی،اقتصاد، وحقوق علوم سیاسی ومنسوبین اداری وتدریسی اشتراک نموده بودند.ابتداآیاد چند ازکلام الله مجید تلاوت گردید.بعدا پوهاند سلطان شاه سلطانی معاون علمی این مؤسسه به تفصیل صحبت نموده وتجلیل ازین روز را درحقیقت تجلیل از علم ودانش ترقی وتعالی عنوان کردند.بعداً تنی چند ازمحصلان مقالات واشعارشان رادر رابطه به تجلیل ازین روزخجسته ابرازنمودند.مراسم باتوزیع ضیافت واهدای دسته های گل به استادان دانشکده ها خاطمه یافت