از30 مین سالگرد رسمی شدن زبان ازبیکی درمزارشریف تجلیل شد

از30 مین سالگرد رسمی شدن زبان ازبیکی درقنسلگری کشوردوست وبرادر جمهوری ازبیکستان درشهرمزارشریف تجلیل به عمل آمد

اخیرا طی یک محفل ویژه از 30 مین سالگرد رسمی شدن زبان ازبیکی درقنسلگری کشوردوست وبرادر جمهوری ازبیکستان تجلیل به عمل آمد،درین محفل جمع کثیری ازروشن فکران ،فرهنگیان، استادان وهیآت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان، در راس انجنیرعبدالفاح شریفی مؤسس وریس عمومی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان اشتراک نموده بودند مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان این روزخجسته رابه تمام مردم شریف وکشور دوست وبرادرجمهوری ازبیکستان ازصمیم قلب تبریک وتهنیت گفته ازخداوند پاک مؤفقیت های بیشتردرتمام عرصه های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی آرزو میبرد