اطلاعیه

به اطلاع عموم دانشجویان موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان رسانیده میشود که دروس سمستر جدید بهاری سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی پوهنحی های مذکور بروز ۲ شنبه مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۰ آغاز میگردد. بدین وسیله به اطلاع محصلین محترم رسانیده میشود تا بتاریخ معینه بالای دروس خویش حاضر باشند.
بااحترام
اداره موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان