اطلاعیه

به اساس فیصله جلسه مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۹ هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان قرار است دروس پوهنحی های سه گانه (طب معالجوی ، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد ) بتاریخ ۱۵ دلو سال ۱۳۹۷ آغاز گردد محصلین عزیز مطلع باشند