امتحان کانکور بهاری سال 1400 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان مؤفقانه برگزار گردید

امتحان کانکور بهاری سال 1400 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان مؤفقانه برگزار گردید

الیوم مؤرخ 27 حمل طی یک محفل با شکوه با حضور داشت هیأت محترم اعزامی پوهنتون بلخ که در راس آن محترم پوهندوی احمد رشاد جمالیار معاون علمی پوهنتون بلخ، پوهنوال سید مجتبی سادات معاون امور محصلان پوهنتون بلخ، محترمه مژده نوری معاون علمی مؤسسه، هیأت رهبری و جمع کثیر از استادان و کارمندان مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان حضور داشتند در صحن این مؤسسه برگزار گردید

محفل با تلاوت چند از کلام الهی آغاز، و بعداً محترم پوهنوال سید مجتبی سادات معاون امور محصلان پوهنتون بلخ، محترمه مژده نوری معاون علمی مؤسسه، محترم استاد نجیب الله احساس رئیس پوهنحی اقتصاد مؤسسه و محترم استاد فرهاد خیرزاد رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی این مؤسسه هر یک به نوبه خود پیرامون اهمیت کانکور صحبت نموده جوانان وطن را در راه فراگیری علم و دانش تشویق نمودند

.محفل در فضای صلح و آرامش با اخذ امتحان کانکور مؤفقانه پایان پذیرفت