تفاهمنامه دو جانبه میان ریاست محترم پوهنتون بلخ و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

بمنظور تحکیم روابط همه جانبه علمی و فرهنگی و نیز تقویت هرچه بیشتر و بهتر حسن نیت وهمکاری های لازم آکادمیک میان نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، تفاهمنامه دو جانبه میان ریاست محترم پوهنتون بلخ و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان اخیرآ با حضور داشت هیآت رهبری هردو جانب به امضاء رسید. مواد و مفاد این تفاهمنامه دو جانبه در خصوص تحکیم روابط بیشتر، همکاری و هماهنگی لازم میان جانبین وایجاد زمینه های تحصیلی خوبتر و بهتر به محصلان ونیز استفاده از تسهیلات وامکانات موجود عنوان شده است