تورنمینت خزانی جام محصل موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

تورنمینت خزانی جام محصل موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان که از ۳ هفته قبل بر این طرف ادامه دارد وارد مرحله ۱۰ تیم گردید که مورد علاقه تماشاگران فوتبال گردید که تیم های متذکره قرار ذیل است
     B طب سمستر سوم سکشن  
حقوق سمستر دوم روزانه 
D طب سمستر ششم سکشن  
طب سمستر نهم 
 طب سمستر ۴ 
حقوق سمستر ششم شبانه
  P.C.B طب سمستر دوم 
حقوق سمستر سوم شبانه
اقتصاد سمستر دوم شبانه
حقوق سمستر سوم روزانه
این مسابقه همه روزه تحت نظر ریاست کمیته فرهنگی این موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با جمع از کثیری استادان ، محصلین و علاقمندان ورزش در میدان افغان ترک از ساعت ۵ الی ۷ شام ادامه دارد