جلسات نوبتی پوهنځی های سه گانه

جلسات نوبتی پوهنځی های سه گانه (طب معالجوی ، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد) با حضور داشت هیئت محترم رهبری ، روئسا، معاونین ، آمرین دیپارتمنت ها و با اشتراک فعال استاتید بطور جدا گانه تدویر یافت، این جلسات که با اهداف مشخص چون ، ایجاد هماهنگی بیشتر میان اساتید، آغاز دروس سمستر خزانی، اخذ امتحان کانکور خزانی ، تقسیم مضامین، تهیه گزارشات و ساختن پلان های عملیاتی و انکشافی و نیز تبلیغات گسترده بمنظور جلب و جذب جدید الشمولان خزانی سال ۱۳۹۷ تدویر یافته بود، با بحث و گفتگو های هدفمند پیرامون موضوعات فوق رسمآ با دعای خیر خاتمه یافت.