سیزدهمین دور امتحان کانکور خزانی سال 1399

سیزدهمین دور امتحان کانکور خزانی سال 1399 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان مؤفقانه برگزار گردید.الیوم 30 میزان طی یک محفل با شکوه با حضور داشت هیأت محترم اعزامی پوهنتون بلخ که در راس آن محترم پوهندوی احمد رشاد جمالیار معاون علمی پوهنتون بلخ، محترمه مژده نوری معاون علمی و سرپرست مؤسسه، هیأت رهبری و جمع کثیر از استادان مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان حضور داشتند در صحن این مؤسسه برگزار گردید. محفل با تلاوت چند از کلام الهی آغاز، بعداً محترمه مژده نوری معاون علمی و سرپرست مؤسسه، محترم پوهندوی احمد رشاد جمالیار معاون علمی پوهنتون بلخ و محترمه گوهرشادبیگم رئیسه پوهنحی حقوق و علوم سیاسی هر یک به نوبه خود پیرامون اهمیت کانکور صحبت نموده جوانان وطن را در راه فراگیری علم و دانش تشویق نمودند. محفل در فضای صلح و آرامش با اخذ امتحان کانکور مؤفقانه پایان پذیرفت.