محفل نهمین (۹) دور امتحان کانکور خزانی

مؤرخ ۹ / سنبله / ۱۳۹۷ محفل نهمین (۹) دور امتحان کانکور خزانی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با حضور داشت رئیس صاحب شورای ولایتی ولایت بلخ محترم الحاج داکتر محمد افضل حدید ، محترم الحاج رئيس عبدالخالق خان وکیل منتخب مردم در شورای ولایتی ولایت بلخ، هیئت با صلاحیت پوهنتون بلخ ، محترمه رئیسه و هیئت رهبری انستیتوت اداره و حسابداری بلخ، ونماینده گان سایر نهاد های همکار همچنان با اشتراک فعال صدها تن از کاندید محصلان عزیز کانکور خزانی سال تحصیلی ۱۳۹۷ هجری خورشیدی در یک فضای کاملآ علمی و اکادمیک مؤفقانه برگزارگردید
ترکستان نام درخشنده بر فراز قله های دانش