مسابقات فوتسال تورنمینت خزانی جام محصل

بمنظور رشد استعداد های جوانان وطن مسابقات فوتسال تورنمینت خزانی جام محصل مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان با حضور داشت هیات رهبری مؤسسه، روسای پوهنحی های سه گانه استادان و تعداد کثری از محصلان و علاقمندان ورزش رسمآ افتتاح گردید.