نتیجه بازی بین تیم های پوهنحی اقتصاد و پوهنحی طب

مؤرخ 15/7/1397 روز یکشنبه ساعت 5 الی 6 شام، نتیجه بازی تیم های پوهنحی اقتصاد روزانه صنف چهارم و پوهنحی طب معالجوی سمستر چهارم با حضورداشت محترم پوهندوی محمد عارف شمسی و داوران محترم هر یک داکتر سید جواد و ذبیح الله بنابر عدم حضور تیم اقتصاد صنف چهارم روزانه 3 بر صفر به نفع تیم طب معالجوی سمستر چهارم اعلان گردید
مؤرخ 15/7/1397 روز یکشنبه ساعت 6 الی 7 شام، نتیجه بازی تیم های پوهنحی طب معالجوی سمستر نهم سکشن B و پوهنحی اقتصاد سمستر اول روزانه با حضور داشت محترم پوهندوی محمد عارف شمسی و داوران بنابر عدم حضور تیم پوهنحی اقتصاد سمستر اول روزانه 3 بر صفر به نفع تیم پوهنحی طب معالجوی اعلان گردید.