همایش با شکوهی تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی

همایش با شکوهی تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان برگزار گردید.

الیوم مؤرخ 14 عقرب 1399 این همایش با شکوه با حضورداشت هیأت رهبری، اساتید، کارمندان و جمع کثیری از محصلین، به منظور تقدیر و تفویض تحسین نامه ها برای محصلان ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی این مؤسسه که اخیراً در سمستر بهاری سال 1399 از خود شایستگی و خلاقیت نشان داده بودند در صحن مؤسسه برگزار گردید.سپس برای محصلان ممتاز تحسین نامه ها و تحایف که از سوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در نظر گرفته شده بود توسط هیأت رهبری و اساتید دانشکده تفویض گردیده محفل با رونمایی جریده محصلین نخبه دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان یافت.