کنفراس علمی و تحقیقی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان طی یک محفل پرشکوه از استادان و محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در هفته کنفراس های علمی و تحقیقی مقالات و تحقیقات علمی سهم شایسته از خود نشان داده بودند از طرف هیات رهبری مؤسسه محترم انجینر عبدالفتاح «شریفی» مؤسس و بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان پوهنوال محمدالدین «باجوری» معاون علمی مؤسسه پوهندوی محمد عارف «شمسی» مسؤل تحقیقات علمی و صالح محمد «رسولی» معاون پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تقدیر و تحسین گردید که با استقبال گرم از سوی اشتراک کننده گان قرار گرفت