یک تن از استادان مجرب مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان درکنفرانس علمی وتحقیقی بین المللی که در کشورجمهوری اسلامی ایران برگزار گردیده بود،اشتراک نموده بامؤفقیت دوباره به کشور بازگشت نمود

داکترفدامحمد صدیقی متخصص روانی وعصبی که به کنفرانس علمی وتحقیقی که درکشور ایران برگزار گردیده بود. اشتراک کرده مقاله علمی وتحقیقی خویش را ارائه نموده مورد استقبال گرم قرارگرفت. هیآت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان ازبازگشت موفقان استاد گرامی دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان استقبال گرم نموده مؤفقیت های مزید شان را آرزونمود