معرفی استاتید دانشکده طب معالجوی

بیوگراف مختصر داکتر احمد شکیب کریمی

دوکتور احمد شکیب کریمی فرزند عبدالشکور کریمی در سال ۱۳۶۱ در شهر مزارشریف دیده به جهان گشوداو در سال ۱۳۷۶ دوره ابتدایه، متوسط و لیسه را در لیسه عالی دقیقی بلخی در شهر مزار شریف به پایان رسانده.در سال ۱۳۷۷ بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنحی طب معالجوی پوهنتون بلخ شده و در […]

بیوگراف مختصر داکتر احمد شکیب کریمی بیشتر بخوانید »