بیوگراف مختصر داکتر احمد شکیب کریمی

دوکتور احمد شکیب کریمی فرزند عبدالشکور کریمی در سال ۱۳۶۱ در شهر مزارشریف دیده به جهان گشوداو در سال ۱۳۷۶ دوره ابتدایه، متوسط و لیسه را در لیسه عالی دقیقی بلخی در شهر مزار شریف به پایان رسانده.در سال ۱۳۷۷ بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنحی طب معالجوی پوهنتون بلخ شده و در […]

بیوگراف مختصر داکتر احمد شکیب کریمی بیشتر بخوانید »