پیام انجینر پیکان به مناسبت فارغ تحصیلی ششمین دوره حقوق و علوم سیاسی

پیام انجنیر دوست محمد پیکان، صاحب امتیاز و دبیر کل مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به مناسبت فراغت ششمین دور دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان.

پیام انجنیر دوست محمد پیکان، صاحب امتیاز و دبیر کل مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به مناسبت فراغت ششمین دور دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان. بیشتر بخوانید »