ویدیوها

گزارش تصویری رادیو تلویزیون ملی بلخ از محفل کانکور بهاری 1401 موسسه تحصیلات عالی ترکستان

گزارش تصویری رادیو تلویزیون ملی بلخ از محفل کانکور بهاری 1401 موسسه تحصیلات عالی ترکستان در پوهنځی های (طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد).

گزارش تصویری رادیو تلویزیون ملی بلخ از محفل کانکور بهاری 1401 موسسه تحصیلات عالی ترکستان بیشتر بخوانید »

پیام انجینر پیکان به مناسبت فارغ تحصیلی ششمین دوره حقوق و علوم سیاسی

پیام انجنیر دوست محمد پیکان، صاحب امتیاز و دبیر کل مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به مناسبت فراغت ششمین دور دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان.

پیام انجنیر دوست محمد پیکان، صاحب امتیاز و دبیر کل مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به مناسبت فراغت ششمین دور دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان. بیشتر بخوانید »

پیام محترم انجنیر دوست محمد پیکان، صاحب امتیاز و دبیر کل موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به مناسبت فراغت ششمین دور دانش آموختگان دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان.

پیام محترم انجنیر دوست محمد پیکان، صاحب امتیاز و دبیر کل موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان به مناسبت فراغت ششمین دور دانش آموختگان دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان. بیشتر بخوانید »