ثبت نام خزانی سال 1400 جریان دارد

مژده به تمام علاقمندان علم و دانش
موسسه تحصیلات عالی ترکستان برای سمستر خزانی سال تحصیلی ۱۴۰۰ در مقطع لیسانس در رشته های ذیل محصل می پذیرد
 پوهنحی حقوق و علوم سیاسی (۵۰۰۰) افغانی
پوهنحی اقتصاد (۵۰۰۰) افغانی
ثبت نام جریان دارد
 آدرس: مزار شریف، سرک معدن نمک، مقابل لیسه عالی سلطان راضیه
 شماره های تماس: ۰۷۸۱۶۱۳۰۰۴- ۰۷۸۰۶۵۰۷۴۱- ۰۷۹۹۷۲۰۵۱۱
 Turkistanuniversity92@gmail.com  :ایمیل آدرس