اهداف و میتود های اموزشی

میتود درسی و یا روش تحصیلی

روش تحصیلی پوهنحی اقتصاد با در نظر داشت سهم دهی بیشتر برای محصلان شامل میتود های لکچر با تمرینات, سوال و جواب, نمایشی, پرکتیک, توزیع پرابلم سیت ،کیس استادی یا موردکاوی, سیمینار ها, کار های گروپی میباشد

کریکولم و مفردات درسی

کریکولم و یا نصاب تحصیلی بیان کننده تمامی مضامینی است که در طی یک دوره تحصیلی با در نظر داشت تعداد کریدت مضامین و با تفکیک مضامین اساسی, تخصصی و یا اختیاری پیشکش و تطبیق میگردد. و مفردات درسی عبارت از تفصیلات در مورد مضامین شامل کریکولم است که در ان متحویات هر مضمون بشکل فصل وار و با ذکر عناوین فرعی شامل هر فصل تذکر میابد. تعدیل در ساختار کریکولم و مفردات از صلاحیت های شورای علمی پوهنحی میباشد

اهداف اموزش پوهنحی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان یک نهاد تحصیلی خصوصی بوده که در حال حاضر در بخش های روزانه و شبانه فارغین به سویه لیسانس را عرضه میدارد و معتهد است به

 1. فراهم نمودن و انتقال دانش و مهارت های اقتصادی و ارزش های که محصلین را توانا بسازد تا این مشخصات را فعالانه در رشته های مسلکی خود عملی نموده و در ان موفق باشند.
 2. عرضه خدمات تحصیلی در رشته اقتصاد تا نیازمندی های اقتصاد جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی براورده شود.
 3. تقویت و بهبود پوهنحی و سطح دانش اساتید ان برای اینکه توانسته باشند تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته را انجام داده تا اینکه سطح دانش انکشاف نموده و برای مشکلات موجود در اقتصاد کشور و ادارات دولتی راه حل های مفید را فراهم نماید.
 4. سهم گیری اساتید, کارمندان و محصلین را در غنی سازی کار های عام المنفعه جامعه مدنی, تصدی های تجارتی و نهاد های دولتی در سطح محلی و ملی افزایش دهد و این کار توسط ارایه خدمات تحقیق های منظم, مشاورت ها و برنامه های اموزشی به رهبری اساتید پوهنحی و محصلین انجام میشود.
اهداف امورعملی و اکادمیک

اهداف عمده واساسی پوهنحی اقتصاد دراین زمینه قرار ذیل است

 1. انتقال, تجزیه و تحلیل دانش و مهارت های اقتصادی برای محصلین.
 2. براورده ساختن نیاز های اقتصادی جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی.
 3. ارتقا توانمندی اجرای کنفرانس های علمی در سطح پوهنحی و موسسه.
 4. تقویت و بهبود پوهنحی و سطح دانش اساتید برای راه اندازی تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته برای چالش ها و مشکلات موجود در اقتصاد کشور راه های حل مفید را فراهم نماید.
 5. جذب کادر جدید به جهت مرفوع نمودن نیازهای دیپارتمنت به سویه های ماستر و دکتورا.
 6. تجهیز دیپارتمنت ها با کتب معتبر علمی غرض استفاده موثر اساتید در تدریس مضامین مربوط به دیپارتمنت.
امور مربوط اهداف آموزشی

اهداف عمده و اساسی پوهنحی اقتصاد در این زمینه قرار ذیل است

 1. فراهم ساختن محیط مناسب آموزشی و تحقیقی و ارائه تحصیلات با کیفیت برای استعدادهای جوان.
 2. آشنا ساختن محصلین با اساسات و مباحث کلی و اساسی رشته اقتصاد
 3. آماده ساختن محصلین با دانش پایه دار برای درک بهتر موضوعات اقتصادی در آینده
 4. ایجاد حس خلاقیت و ابتکار در محصلین جهت آمادگی به پذیرش هر یک از رشته های تخصصی
 5. آموزش مهارت های بازاریابی و سلوک و رفتار اقتصادی
 6. آموزش مهارت های سرمایه گذاری و کسب مفاد با درامد اندک.
 7. آموزش های مشوره دهی اقتصادی برای نهاد های دولتی و غیر دولتی.
 8. تعمیم دانش اقتصادی در سطوح مختلف ملی ،منطقوی وبین المللی به دانشجویان
 9. معرفی شخصیت های اقتصاد با درجه آگاهی لازم از اقتصاد و نوح رشد کشور ها