معرفی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

             

برای معلومات بیشتر در مورد ساختار تشکیلاتی دانشکده حقوق روی لینک کلیک کنید 

مقضیات زندگی اجتماعی در عصر حاضر در موازات توسعه اجتماعی خواهان آنست تا خود آگاهی انسان در فرآیند جامعه شناختی ، حاکمیت قانو ن، عدالت اجتماعی  درجهت تقویت هرچه بیشتر مفهوم شهروندی بیش از پیش ارتقأ یابد .لذا تهیه یک برنامه فراگیر وهمه جانبه برای پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی قبل از همه از اهمیت جدی و گسترده برخوردار میباشد. زیرا مفاهیم قانون و قانونیت ، حقوق و آزادی ها وجایب و مسؤولیت پذیری ها ترقی و رفاه همگانی در جامعه زمانی جلوه گر میشود که برابری و عدالت اجتماعی در آن نهادینه گردد. واین مآمول وقتی میسر است که نهادهای تخصصی  پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی با در نظرداشت معیارهای نوین معاصر و روش های مؤثر آموزه های تخصصی محصلین و دانشجویان که  قضات، حارنوالها، وکلای مدافع، حقوق دانان ، قانون دانان ، دیپلومات ها و تحقق دهندگان سیاست خارجی آینده کشورند پلان ها و برنامه های تطبیقی را مد نظر گرفته و آنرا عملی نماییم که دانشجویان ما پس از ختم تحصیل به عنوان شخصیت های کارا و آگاه در حوزه های ذکر شده مصدر خدمات شایسته و گردانندگان واقعی امور مربوط شده بتوانند.

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی  ازیک جهت به اثرتقاضای مکرر شهروندان شهرمزارشریف وولایات همجوار وازجهت دیگرغرض تحقق مصالح مطروحه فوق درجنب تشکیلات موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان ذریعه مکتوب نمبر(107 )مورخ     1/3/1393 رسما ایجاد گردید.وتااکنون فعالیت اکادمیک  دارد.این پوهنحی که برای طبقه ذکور واناث دردوتایم روزانه وشبانه درنظرگرفته شده است دارای(1904) محصل میباشد که تاحال دو دورفارغان را به جامعه نیازمند نیروهای متخصص افغانستان تقدیم نموده است  وریاست این پوهنحی بعهده محترمه گوهرشادبیگم«شریفی» میباشد

 دیدگاه پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی:  پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی متعهد به تقویت دستگاه های عدلی ،قضایی،اداری ودیپلوماسی کشور از طریق زمینه سازی دانش حقوقی و سیاسی میباشد

  ماموریت پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی: توسعه دانش حقوقی وسیاسی، بلند بردن مهارت های تخصصی ومسلکی دانشجویان مطابق به معیارهای پذیرفته شده ملی ومنطقه یی ، وهمچنان انجام تحقیقات علمی وکاربردی برای تقویت دستگاه های عدلی و قضایی جمهوری اسلامی افغانستان

اهداف آموزشی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

فراهم ساختن محیط مناسب آموزشی و تحقیقی و ارائه تحصیلات با کیفیت برای استعدادهای جوان

آشنا ساختن محصلان با اساسات و مباحث کلی و اساسی رشته حقوق

آماده ساختن محصلان با دانش پایه دار برای درک بهتر موضوعات حقوقی در آینده

ایجاد حس خلاقیت و ابتکار در محصلان جهت آمادگی به پذیرش هر یک از رشته های تخصصی

آموزش مهارت های قضائی و سلوک و رویه قضائی

آموزش  قواعد مرتبط به دعوی و دفاع و چگونگی اقامه آن

آموزش مهارت های وکالت دفاع

آموزش های مشوره دهی حقوقی برای نهاد های دولتی و غیر دولتی

تعمیم دانش سیاسی درسطوح مختلف ملی ،منطقوی وبین المللی به دانشجویان

معرفی شخصیت های دیپلومات بادرجه آگاهی لازم ازسیاست خارجی کشور


 دیپارتمنت ها

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی دارای دو دیپارتمنت زیر می‏باشد

الف) دیپارتمنت قضاوحارنوالی

  دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در چارچوب موسسه تحصیلات عالی ترکستان حسب ضرورت و براساس قوانین نافذه کشور درسال 1395ایجاد وبا کیفیت عالی، عاری از هر نوع تعصب قومی و ملیتی ، مطابق  نورم های  علمی و اکادمیک  شناخته شده بین المللی و در ارتباط با تمام  پوهنتون های خصوصی و عمومی کشور  میباشد

 

دیدگاه دیپارتمنت قضاوحارنوالی:  دیپارتمنت قضا وحارنوالی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی متعهد به آموزش کادرهای مسلکی وتخصصی برای تحقق عدالت وتحکیم حاکمیت قانون درجامعه میباشد

ماموریت دیپارتمنت قضاوحارنوالی:  دیپارتمنت قضا وحارنوالی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی مصمم به تربیه کادرهای مسلکی درحوزه های کریمنالستیک، کریمنال تخنیک، مشاورین حقوقی برای نهاد های دولتی وشرکت های تجارتی و وکلای مدافع میباشد 

اهداف آموزشی این دیپارتمنت

دیپارتمنت (قضاوحارنوالی) پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی ترکستان جهت ارتقأ ظرفیت های قضأیی، عدلی، جرم یابی  و وکالت دفاع در کشور به آموزش و تربیه افراد ذیل می پردازد

آموزش و تربیه قانونگذاران خبیر و مسلکی

تربیه ای افراد متخصص و متعهد در عرصه قضأ، جهت داوری و قضاوت منصفانه

آموزش مسلکی و حرفه ای در بخش های سارنوالی

تربیه ای وکلای مدافع جهت حل مشکلات حقوقی و مدنی شهروندان

آموزش مشاورین حقوقی برای نهاد های دولتی و کمپنی های تجارتی خصوصی

تربیه ای کادر های حرفه ای در عرصه های کریمینالیستیک و کریمینالتخنیک

آموزش و تربیه افراد متخصص سیاسی و حقوقی جهت آگهی، و فعالیت های حقوقی، مدنی و سیاسی در کشور

تربیه افراد مسلکی و بادانش جهت نمایندگی در شورای ملی کشور

اموزش افراد جهت رسیدن به یک جامعه که راه ورسم قانویت حاکمیت پیدا نموده وبتوانیم ازاین طریق از ناملایمات وهنجار های که از اثر عدم اگاهی ها به وجود می اید کاهش یابد

تربیه افراد در اجتماع جهت کاهش میزان جرم پذیری زیرا از یک جهت قوانین وضع میگردد واز طرف دیگر سطح اگاهی ها بلند رفته باعث کاهش جرایم میگردد


ب) دیپارتمنت اداره ودیپلماسی

دیپارتمنت اداری ودیپلماسی یکی دیگر از دیپارتمنت‏های این دانشکده می‏باشد.دیپارتمنت مذکوراز بخش‏های محوری مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان است. با توجه به اهمیت دانش سیاسی و حضور استادان مجرب، یک طیف از فعالین سیاسی و استعدادهای درخشان جامعه ما در این بخش آموزش دیده‏ اند و یا در حال فراگیری هستند

دیدگاه دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی:  دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی درتلاش تربیت کادرهای مسلکی وتخصصی برای تقویت دستگاه های اداری ودیپلوماسی کشورمیباشد

ماموریت دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی:  دیپارتمنت قضا وحارنوالی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی متعهد به آموزش کادرهای مسلکی و تخصصی برای تحقق عدالت وتحکیم حاکمیت قانون درجامعه میباشد

اهداف آموزشی این دیپارتمنت

دیپارتمنت (اداری و دیپلوماسی) پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان جهت ارتقأ ظرفیت های اداری، دیپلوماسی و روابط بین الملل در کشور به آموزش و تربیه افراد ذیل می پردازد

آموزش و کادر فنی و مسلکی در بخش های اداری

تربیه افراد متخصص و متعهد در عرصه اداری و دیپلوماسی جهت پیشبرد امور اداری و اتخاذ سیاست خارجی قدرت مند در چهارچوب تدریس روش های دیپلوماسی قوی و واقعی

آموزش حرفه ای و مسلکی در بخش های اداری و دیپلوماسی

تربیه ای کادر های مسلکی در عرصه اداری و دیپلوماسی

آموزش و تربیه افراد مسلکی در عرصه اداری جهت پیشبرد امور اداری در سکتور های دولتی و خصوصی و حظور فعال آنها در ادارات مذکور

تربیه افراد مسلکی و بادانش جهت نمایندگی در عرصه های ملی و بین المللی در خارج از کشور بویژه حظور فعال آنها در عرصه بین المللی

تربیه افراد مسلکی در عرصه روابط بین المللی ، چون سیاست خارجی یک دولت بخش عظیمی از امور دولتی یک کشور را تشکیل میدهد، بناءً افراد متخصص و کار فهم در عرصه روابط بین الملل باعث رشد و توسعه این سیاست شده و اعزام آنها منحیث نماینده دولت در خارج از کشور بطور دایمی و موقتی معرف اصلی سیاست خارجی کشور به حساب می آید


پیام رئیس پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

پوهنحی حقوق  وعلوم سیاسی با ارایه دوره‏های فشرده و پرمحتوای آموزشی و استفاده از اساتید مجرب خود متعهد به پرورش حقوق دانان و رهبران قانونمند می‏‏باشد. این پوهنحی با حمایت از حاکمیت قانون، آگاهی فرهنگی و خود مختاری سیاسی در راستای ساختن افغانستان عاری از تبعیضات قومی، فساد اداری و بی‏ عدالتی اجتماعی تلاش می‏‏ورزد


اخرین رویداد های دانشکده حقوق