دورنمای پوهنځی

دورنمای پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی  در پنج سال آینده

پوهنحی حقوق در نظر دارد با توجه به رشد تقاضای متعلمین جهت تحصیل در پوهنحی حقوق و نیاز ارگان های عدلی و قضایی به تربیت کادر های متخصص و کارآزموده، طرح ها و پلان هایی را در بخش های ذیل به منصه اجرا بگذارد

1: در بخش علمی و اکادمیک

این بخش شامل قسمت های جداگانه میگردد که هر کدام به صورت جداگانه با توجه به ضرورت های جامعه و نیاز دستگاه های عدلی و قضایی کشور در ذیل به توضیح گرفته شود

نشریه حقوقی: پوهنحی حقوق مصمم است تا یک نشریه حقوقی را تاسیس کند. پوهنحی حقوق مصمم است در آینده بصورت ربع وار به چاپ این نشریه مبادرت ورزد تا از یک جهت فرصت تحقیق و نوشتن توام با چاپ و نشر آن برای استادان و متخصصان مساعد گردیده و از جهت دیگر منابع خوب درسی و ممد درسی برای شاگردان و سایر دست اندرکاران عرصه های حقوقی و سیاسی در کشور قابل دسترس گردد

ایجاد دیپارتمنت های جدید: پوهنحی حقوق مصمم است تا با توجه به تقاضای محصلین و نیازمندی جامعه و ارگان های عدلی و قضایی به تربیت کادر های متخصص و کارآزموده، در رشته های مختلف حقوق بپردازد و برای تحقق این امر، پوهنحی حقوق به تاسیس دیپارتمنت های جدید مبادرت می ورزد

تألیف و تحریر آثار علمی استادان: پوهنحی های حقوق در نظر دارد زمینه تألیف و تحریر آثار علمی استادان را مساعد سازد. هدف از اجرای این فعالیت ها همانا مساعد ساختن زمینه برای محصلان جهت دسترسی به منابع  به روز شده که توسط استادان به چاپ و نشر میرسد، میباشد. همچنان این فعالیت میتواند زمینه رقابت علمی و اکادمیک را ایجاد نموده و کتب و منابع جدید درسی و ممد درسی را در دسترس محصلان و اهل مسلک قرار دهد. ضرورت انجام این فعالیت بسیار جدی بوده و در اعاده وجهه از دست رفته نهاد های علمی و اکادمیک میتواند نقش مؤثری را ایفا نماید

برنامه های آموزشی: پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی مصمم است تا جهت ارتقای اعضای کادر علمی خویش زمینه اشتراک استادان در برنامه های علمی و آموزشی را مساعد سازد. هدف از این برنامه ها ایجاد زمینه برای استادانی است که قبلا برنامه های ماستری و یا دکتورا را در کشورهای دیگر به پایان رسانیده اند ولی مدت مدیدی از دسترسی به شیوه های جدیدی درسی و آموزشی به دور بوده اند

پروژه های تحقیقاتی: پوهنحی حقوق در نظر دارد تا در رشته های مختلف با توجه به یک نیاز سنجی پروژه های تحقیقاتی را به راه اندازد

هدف از برنامه های تحقیقی ایجاد حس تحقیق و پژوهش در نزد استادان بوده تا بتوانند نهاد های تحصیلی را به مسیر تحقیق و پژوهش سوق داده و فرصت خلاقیت و ابتکار را در استادان ایجاد نمایند

استخدام استادان جدید: پوهنحی حقوق در نظر دارد در طی پنج سال آینده از لحاظ کمی تعداد اعضای کادر علمی را افزایش داده و به استخدام استادان جدید بپردازد. این پوهنحی در نظر دارد تا در پنج سال آینده در هر دیپارتمنت حداقل به تعداد چهار استاد دایمی استخدام نماید. استخدام اعضای کادر علمی و تحقیقی در پوهنحی حقوق، بر اساس اصل شایسته سالاری و بدور از ظرفیت علمی و کسب تجارب بیشتر استادان ، زمینه برای سفرهای علمی، برگذاری سمینارهای علمی، ورکشاپ ها و کنفرانس های علمی فراهم شود. این پوهنحی از استادان با درجات علمی و تجربه بالا به صورت قراردادی نیز استفاده میکند

2: در بخش محصلین

از آنجائیکه در نظام نوین آموزشی محصلین هسته اساسی را تشکیل میدهند، لذا پوهنحی حقوق در پلان پنج ساله خویش سعی دارد تا در بخش محصلین فعالیت های موثری را در دستور کار خویش قرار دهد  که در ذیل موارد مذکور به صورت مشرح بیان میگردد

پروژه های تحقیقی: پوهنحی حقوق در نظر دارد تا پروژه های مختلفه تحقیقی را برای محصلین به راه اندازد. این پروژه ها در مضامین مختلفه بوده و محصلین میتوانند به شکل گروپ وار و تیمی در پروژه های متذکره کار نمایند. این پروژه ها میتوانند هم به شکل کتابخانه ای بوده و یا هم به  شکل ساحوی در ارگان های مختلفه عدلی و قضایی اجرا گردند. هدف از راه اندازی این پروژه های تحقیقاتی ارتقای ظرفیت محصلان و آشنایی محصلان با شیوه های تحقیقاتی علمی میباشد

این پروژه های تحقیقی میتوانند روش های خوب محصل محوری را انکشاف داده و زمینه را برای آموزش موثر و در نتیجه بازدهی موثر مساعد سازد

3: در بخش اداری

پوهنحی حقوق دارای ریاست شورای علمی ،آمریت های  دیپارتمنت ها ومدیریت تدریسی می باشد که وظایف ومسوولیت های خود رامطابق قانون ، مقررات لوایح وطرزالعمل هاو نیز ماموریت واهداف پوهنحی انجام می دهند . ازآنجائیکه پیشبرد اموریومیه پوهنحی مربوط به بخش اداری میباشد لذا گنجانیدن این بخش دراستراتیژیک پلان پوهنحی ضروری است پوهنحی حقوق درنظردارد تاپنج سال آینده به ازدیاد کارمندان خود اقدام نماید این کارمندان دربخش های تدریسی ،مرکزکامپیوتر ،کتابخانه ،کلینیک حقوقی وبخش خدماتی استخدام میگردند هدف ازاستخدام کارمندان جدید همانا بهبود اجرای امور دربخش اداری این پوهنحی میباشد. استخدام اعضای کادر علمی وتحقیقی درپوهنحی حقوق براساس اصل شایسته سالاری وبدور ازتبعیض صورت میگیرد وجذب شایسته ترین کادرهای علمی هدف مهم آن میباشد

4: دربخش امکانات وزیرساخت ها

این بخش یکی ازمهمترین بخش درساختار یک نهاد بوده ونیازمند اهتمام وتوجه جدی میباشد پوهنحی حقوق درنظردارد دربخش زیرساختها دراین پوهنحی فعالیت های ذیل را درپنج سال آینده به انجام رساند

الف- کتابخانه فزیکی

درحاضر موسسه تحصیلات عالی ترکستان یک کتابخانه فزیکی با بیش از5000 جلد کتاب است که شامل عناوین مختلف درعرصه های علوم اجتماعی ،سیاسی،تکنالوژی،دینی ومعلومات عامه میباشد.البته کتابخانه فزیکی برای محصلین حقوق بسنده نمیباشد پوهنحی درنظردارد تابخاطر ازدیاد کتابهای مرتبط به موضوعات تحت تدریس درپوهنحی حقوق وپاسخگوبودن به نیازهای محصلین ،به انکشاف کتابخانه بپردازد

ب- کلینیک های حقوقی

نهاد کلینیک های حقوقی یک نهاد مانوس ومتداولی است که درتمام نهاد های علمی آموزش حقوقی درپوهنتون هاوموسسات تحصیلی  کشور های مختلف موجود میباشد .هدف ازایجاد این نهاد فراهم نمودن زمینه برای محصلین رشته حقوق جهت فراگیری دانش عملی حقوقی درکناردانش نظری وتیوریک حقوقی میباشد .درکشورهای مختلف انواع وگونه های متفاوتی ازکلینیک های حقوقی میتوان سراغ نمود که ایجاد هریک ازکلینیک مرتبط به ضرورت هرپوهنحی وامکانات موجود درپوهنحی ها میباشد درحال حاضرپوهنحی حقوق فاقد کلینیک حقوقی بوده ولی مصمم است تاکلینیک های حقوقی را دربخش های جزایی ومدنی ایجاد نماید ایجاد این کلینیک ها بیشتر دربخش علمی آن میباشد .دربخش امکانات تعمیر،پوهنحی نیازمند جای کافی برای تدویرکلینیک های حقوقی میباشد